ประกาศ เลื่อนการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท

อาศัยอำนาจตามข้อ 23 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พ.ศ.2564 และสหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ในคราวประชุมครั้งที่ 22/2566 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 มีมติให้เลื่อนการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท สำหรับสมาชิกที่กู้เงินระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2566 ไปจ่ายเงินกู้ในเดือนธันวาคม 2566 เพื่อให้สหกรณ์ฯ จัดทำรายละเอียดการทำประกันชีวิตสินเชื่อประจำปีของสมาชิกทุกคนนำส่งบริษัทประกันชีวิต ส่วนการวิเคราะห์สินเชื่อและยื่นคำขอกู้สามารถดำเนินการตามปกติ

จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ทราบโดยทั่วกัน

ติดต่อสหกรณ์ฯ