การสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2567

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลาสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567 ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ

1. เป็นบริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดมีความมั่นคงทางฐานะทาง การเงิน และไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการควบคุมของ คปภ.

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทงราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือทิ้งงาน ลักษณะเดียวกันของหน่วยงานอื่นหรือสหกรณ์นี้หรือสหกรณ์อื่น

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ฯ ณ วันประกาศการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567 หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคา ในการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567 ครั้งนี้

5.ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับการปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทน หรือความเสียหายอื่นใด

การรับสมัคร

กำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคาการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567

โดยตรงต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบริษัทประกันชีวิต

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมพระแพง สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

และกำหนดเปิดซองเอกสารการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ