การอบรม “ครบเครื่องเรื่องบริหารสหกรณ์” กับ ชุมนุนสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

วันที่ 9-10 กันยายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
เข้าร่วมการอบรม “ครบเครื่องเรื่องบริหารสหกรณ์” กับ ชุมนุนสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด
ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กทม. ในหัวข้อบรรยาย ดังนี้

  • ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และที่มาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
  • การบริหารงานสหกรณ์
  • กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
  • ความรู้ด้านการบัญชี การอ่านและการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้บริหารสหกรณ์
  • การบริหารเงินทุนของสหกรณ์

ในโอกาสนี้ได้เข้าพบ พ.ต.อ.นพ.ดนุกฤต กลัมพากร ประธานชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้านการเงินและการลงทุนของสหกรณ์) และพบปะแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารจัดการสหรณ์กับ นางสาวสินีนาจ สุดสำเร็จ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ