ประกาศ สอบถามราคาจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านและไวนิล ห้องประชุมพระลอ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านและไวนิล ห้องประชุมพระลอ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ราคากลางสอบถามราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้หมดแล้ว

-กำหนดยื่นซองสอบถามราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

-ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (ในวันทำและเวลาราชการ)

ผู้สนใจสามารถขอรับรายละเอียดการสอบถามราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

โทร 054-511777 หรือ 081 998 7557 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสหกรณ์ฯ