ขอเชิญชวนส่งโครงการ เพื่อรับเงินสนับสนุน

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติโครงการลดมลพิษอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสหกรณ์ฯ มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จึงขอเชิญชวนโรงเรียนหรือหน่วยงานของสมาชิกในจังหวัดแพร่ ร่วมส่งโครงการ เพื่อคัดเลือกรับเงินสนับสนุนจำนวน 1 หน่วยงาน เป็นเงิน 80,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการลด/ดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือการลด/ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านการรับรองที่เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” หรือดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

1.การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

2.พลังงานทดแทน

3.การจัดการของเสีย

4.การจัดการในภาคขนส่ง

5.ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว

6.การเกษตร

7.อื่นๆ

โรงเรียนหรือหน่วยงานของสมาชิกที่สนใจ สามารถส่งโครงการได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กำหนดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกมอบเงินสนับสนุนต่อไป

ลิงค์ดาว์นโหลดประกาศ : https://drive.google.com/…/1F9AIifqS04Ll97qSC4t…/view…

ติดต่อสหกรณ์ฯ