ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาการให้บริการ

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาการให้บริการ เรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการต่อคุณภาพการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ตามลิงค์ที่แนบมาท้ายข่าวนี้ https://forms.gle/UxfeYHTQrjBq6FFr7

ติดต่อสหกรณ์ฯ