สอ.ครูแพร่ ร่วมแสดงความยินดีกับประธาน สอ.ครูลำปาง ได้รับตำแหน่งกรรมการ ชสอ.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำโดยนายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นายสุรเชษฐ ศิริข่วง รองประธานฯ นายปพณ หม้อกรอง เหรัญญิกฯ นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์ , นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ กรรมการ และ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี กับนายนพดล อินปา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ที่ได้รับตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ชสอ. ชุดที่ 48 ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563

ติดต่อสหกรณ์ฯ