ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา  ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2565 นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ