นโยบายและมาตรการการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  นั้น  เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  ได้เห็นสมควรให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือก  ให้การสอบคัดเลือกมีความโปร่งใส  ทำให้ได้บุคคล          ที่มีคุณภาพมาทำงานในองค์กร  จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน สอดส่อง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด  รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ  และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  และป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์  และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม  ความเสมอภาค  ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  จึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริต  และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ