ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1 อัตรา

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ