ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิม

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ วงเงินงบประมาณ  640,000.00  บาท  (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่:

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด หรือ ดาวน์โหลดจากเอกสารแนบข้างล่างนี้

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)

โทร. 054-511777

โทรศัพท์มือถือ 093-3931414

ติดต่อสหกรณ์ฯ