ประกาศเงินค้างบัญชี

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้บันทึกบัญชีแยกประเภทเงินค้างจ่าย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 62 เห็นชอบจัดทำประกาศให้สมาชิกติดต่อรับเงินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ ฝ่ายการเงิน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หากสมาชิกไม่มาติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด สหกรณ์จะดำเนินการเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อตามรายละเอียดเงินรอจ่ายคืน ดังนี้

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้สมาชิกหรือผู้มีสิทธิหรือทายาทของสมาชิกหรือทายาทของผู้มีสิทธิที่ถึงแก่กรรมแล้ว โปรดนำหลักฐานการเป็นทายาทมาติดต่อขอรับเงินได้ทุกวันทำการ

ติดต่อสหกรณ์ฯ