ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ พภน. สำหรับสมาชิกที่มีหนี้ภาระหนักกับสหกรณ์

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทางและเงินได้รายเดือนไม่พอหักชำระหนี้ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่มีความประสงค์จะรวมหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ

อาจทำให้สมาชิกมีเงินได้รายเดือนเพียงพอต่อการชำระหนี้ หรือชำระเงินต้นได้เพิ่มขึ้น ทำให้ภาระหนี้สินลดลง และไม่เป็นภาระต่อผู้ค้ำประกัน  สหกรณ์ฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์โครงการเงินกู้พิเศษเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้ภาระหนักกับสหกรณ์ (พภน.) รายละเอียดเงินกู้ประเภทนี้สามารถดูได้จากประกาศ เพิ่มเติม..

ทั้งนี้สมาชิกที่มีนี้ภาระหนักกับสหกรณ์ฯ สามารถลงทะเบียนของกู้ พภน. ได้ที่เว็บไซต์ Member Service

ติดต่อสหกรณ์ฯ