สหกรณ์ฯ จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้จัดสวัสดิการทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก เพื่อการเป็นช่วยส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ตามระเบียบว่าด้วยทุนสะสมเพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2563

แบ่งเป็นระดับชั้นที่ได้รับทุน ดังนี้

ลำดับระดับชั้นทุนการศึกษา
1อนุบาล300 บาท
2ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6400 บาท
3มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3500 บาท
4มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6700 บาท
5ปวช. 1 – 3700 บาท
6ปริญญาตรี ปีที่ 1 – 61,000 บาท
7ปวส. 1 – 31,000 บาท
8ปริญญาโท (ปีสุดท้ายของหลักสูตร)2,500 บาท
9ปริญญาเอก (ปีสุดท้ายของหลักสูตร)3,000 บาท

สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันยื่นขอรับทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565 ได้รับทุนวันที่ 31 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2565 ได้รับทุนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หลักฐานการขอรับทุน

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิก
  2. ใบเสร็จรับเงิน หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบแสดงผลการเรียนที่ระบุชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบันอย่างชัดเจน หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาของบุตรสมาชิก ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ หรือกรณีที่มีหนังสือรับรองที่ออกโดยสถานศึกษาของบุตรสมาชิก สามารถใช้แทนได้ โดยแนบมาพร้อมกับแบบขอรับทุน
ติดต่อสหกรณ์ฯ