ด่วน.. สส.อค.พร. กองที่ 1 เปิดรับสมัครสมาชิก พิเศษลดเงินบริจาคให้ผู้สมัคร

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (สส.อค.พร.) ได้เปิดรับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และมีภาระหนี้กับสหกรณ์ฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ในอัตราร้อยละ 50

  1. เป็นสมาชิกสามัญ หรือ สมาชิกสมทบ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสมาชิก สส.อค.พร. ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บิดา/มารดา
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และ คนไร้ความสามารถ
  3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร

ในอัตราร้อยละ 70

  1. เป็นสมาชิกสามัญ สอ.ครูแพร่ และมีภาระหนี้กับ สอ.ครูแพร่
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และ คนไร้ความสามารถ
  3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร

กำหนดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศ และใบสมัครได้ที่นี่

ติดต่อสหกรณ์ฯ