แจ้งเงินรอจ่ายคืน

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้มีเงินคงค้างรอจ่ายคืนอยู่ในบัญชีของสหกรณ์เป็นจำนวนมากและเป็นระยะเวลานาน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 ครั้งที่ 26/2564 ได้มีมติให้ประชาสัมพันธ์เงินรอจ่ายคืนให้สมาชิก โดยสมาชิกสามารถเข้ามาติดต่อเพื่อขอรับเงินดังกล่าวได้ที่ฝ่ายการเงิน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อตามรายละเอียดเงินรอจ่ายคืน ดังนี้

ลำดับที่เลขทะเบียนชื่อ-สกุลจำนวน(บาท)หมายเหตุ
11004667นางยุวรี สัตตบงกช1,300.00พ้นสมาชิกสภาพ
21008695นายพิพัฒน์ สอนอุ่น4.25พ้นสมาชิกสภาพ
31002646นายอดุลย์ อนุกูล900.00พ้นสมาชิกสภาพ
41011536นางสุภาพร สุคันธมาลย์480.00พ้นสมาชิกสภาพ
51005870นายณรงค์ เม่นคำ132.00พ้นสมาชิกสภาพ (เบี้ยประกันเงินกู้ พช)
61005950นายสมบูรณ์ กันทาธรรม122.00พ้นสมาชิกสภาพ (เบี้ยประกันเงินกู้ พช)
71006868นางพจนา พรหมวิทักษ์3,575.00พ้นสมาชิกสภาพ (เบี้ยประกันเงินกู้ พช)
81011964นางกุลยา ธรรมรส2.00พ้นสมาชิกสภาพ (เบี้ยประกันเงินกู้ พช)
91011975นายวัลลภ ภูอบเชย3,973.00พ้นสมาชิกสภาพ (เบี้ยประกันเงินกู้ พช)
101013711นางปวีณา แสนเรือง2.00พ้นสมาชิกสภาพ (เบี้ยประกันเงินกู้ พช)
111004659หุ้นรายเดือน นายโชน สมร300.00พ้นสมาชิกสภาพ (ค่าหุ้น)
ที่ทะเบียนชื่อ-สกุลจำนวนเงินหมายเหตุ
11004766เบี้ยครอบครัวนางอำไพ แสงสว่าง (นายจิระชัย) 1,000.00พ้นสภาพสมาชิก
21005770นายบุญคง บุญปัน593.75พ้นสภาพสมาชิก
31007362นายนิคม ปัญญามาก1,376.22พ้นสภาพสมาชิก
41007739นางจารุวรรณ ศิริวรคุณธนนท์1,775.00พ้นสภาพสมาชิก
51007817นางจันทร์เพ็ญ เขียวเกษม1,627.27พ้นสภาพสมาชิก
61008372นางลัดดาวรรณ สมเจริญ758.71พ้นสภาพสมาชิก
71010217นางกิ่งกาญจน์ แสงด้วง1,627.27พ้นสภาพสมาชิก
81010422นางลภัสรดา สมบูรณ์2,064.32พ้นสภาพสมาชิก (โอนย้าย)
91010568นายศรีวรรณ บัวโป้ง128.25ลาออกปี 2564
101010646น.ส.รินทิรา เลี้ยงประเสริฐ150.91กลุ่มลาออกปี 2546
111011004นางมาลินี ชำนาญณรงค์1,006.84พ้นสภาพสมาชิก (โอนย้าย)
121011187นายสะอาด หงษ์สามสิบเจ็ด2,497.57พ้นสภาพสมาชิก
131011958นายโกวิท คณะนัย160.00พ้นสภาพสมาชิก (ตาย)
141011964นางกุลยา ธรรมรส2,200.00พ้นสภาพสมาชิก
151013014นางนันทนา ท่างาม1,966.02พ้นสภาพสมาชิก
161013039นางวิชยา เสมอถุง6,333.75พ้นสภาพสมาชิก
171013548นายประยูร พอจิต771.51พ้นสภาพสมาชิก
181013607นายบุญราม อจิมา282.00พ้นสภาพสมาชิก
191013699นางชุรีกร ปัญญาภู688.10พ้นสภาพสมาชิก
201014282นายภานพ มีศรี1,832.46พ้นสภาพสมาชิก
211014286นายพงษ์กาญน์ เดือนดาว564.60พ้นสภาพสมาชิก (ตาย)
221014622นางรสสุคนธ์ แก้วกุนโทน4,940.28พ้นสภาพสมาชิก
231014684นางดวงพร สุปัญญา653.13พ้นสภาพสมาชิก (ตาย)
241014788นางอุษา มีคำ1,376.21พ้นสภาพสมาชิก (โอนย้าย)
251100221นายชาญชัย ข้ามสาม1,120.00พ้นสภาพสมาชิก
261101650นายศักราช กาวีแดง1,120.00พ้นสภาพสมาชิก
271102976นายงาน แก้วยศ1,120.00พ้นสภาพสมาชิก
281103063นายอนุรักษ์ สุวรรณ์1,120.00พ้นสภาพสมาชิก
291103797นางไหร่ เวทมนต์1,120.00พ้นสภาพสมาชิก
30นายเสนาะ กาศเกษม285.25ไม่มีเลขทะเบียนสมาชิก
31เบี้ยเงินกู้พิเศษ 2,739.69ไม่มีเลขทะเบียนสมาชิก
32เบี้ยครอบครัว บุญมา อินจันทร์ 1,000.00ไม่มีเลขทะเบียนสมาชิก
33เบี้ยครอบครัว ทศพล รัตนปาจันทร์ 1,000.00ไม่มีเลขทะเบียนสมาชิก
34เบี้ยครอบครัว จินตนา 1,000.00ไม่มีเลขทะเบียนสมาชิก
35นายเกษตร อุ่นกาศ1,844.00ไม่มีเลขทะเบียนสมาชิก
36นางไข่แก้ว 374.00ไม่มีเลขทะเบียนสมาชิก
37นายวิรัตน์ สุธรรมบวง1,120.00ไม่มีเลขทะเบียนสมาชิก
381014664นางลมัยพร เวียงแก้ว1,729.08จ่ายคืนเบี้ยเกิน
ที่ทะเบียนชื่อสกุลจำนวนเงิน(บาท)
11013501นางธัญชนก สิริบุญตา4,024.34
21015186นางสาวอาทิตยา ผาทอง10,501.14
31015438นายประสิทธิ์พงศ์ วงค์แก้ว1,305.02
41100005นายสงวน แห่งพิษ52.50
51100028นายธนณัฐ เลิศสัจจานุรักษ์52.50
61100068นายสรวิศ เจษฎาพัลลภาชัย52.50
71100069นางสาววิจิตรา ดวงตาดำ52.50
81100070นางสาวจุฑากาญจน์ ดวงตาดำ52.50
91100093นายบุญเสริฐ ใจเฉพาะ52.50
101100094นางบานเย็น ใจเฉพาะ52.50
111100130นางสาวรัตนา สีเหล็ก52.50
121100147นายสัจจพงศ์ กำยาน52.50
131100168นายศรีวุฒ เป็นมูล52.50
141100169นายวรรณนพ เป็นมูล52.50
151100244นายสิงหา ประเวช52.50
161100280นายยุทธรักษ์ รัตนชมภู52.50
171100297นายธนวัจน์ กาศสกูล52.50
181100318นายหย่วน ใจประสงค์ทรัพย์52.50
191100362จ่าสิบเอกอดุลย์ สิงหกุล52.50
201100364นางออน สาระธรรม52.50
211100365นายบุญยง ป่าเขียว52.50
221100369นางสาวหน่อ บุตรชา52.50
231100374นางสายสมร สืบอินทร์52.50
241100397นายภานุพงค์ เขตหล่าย157.50
251100437นางบุญรัตน์ ศรปาละ52.50
261100449นางวิลาพรรณ ทาจี52.50
271100454นายจตุพล เขตหล่าย157.50
281100465นายกัมลาส สุขแปง52.50
291100582นายกิตติภูมิ บุญมี52.50
301100741นางสมบูรณ์ จันทร์เสนา52.50
311100792นายรัตนาภรณ์ สร้อยสุวรรณ์52.50
321100857นายทวี สวนผล52.50
331100906นางสาวภัคนันท์ ชัยมงคล52.50
341100907นางสุพิน ชัยมงคล52.50
351100909นางวรินทร์ธีรา สำเภา52.50
361100911นายพิทักษ์ สำเภา52.50
371101032นายวรวุฒิ วังแก้ว52.50
381101116นายวัชรกร ครองสุข52.50
391101138นางจุรีพร วัฒนา52.50
401101139นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณกูล52.50
411101140นางพจนา สุวรรณกูล52.50
421101195นายรุ่งโรจน์ แก้ววรรณา52.50
431101196นางแสงระวี แก้ววรรณา52.50
441101200นายถนอม สบายสุข52.50
451101202นายพงศกร หาญจิต262.50
461101204นางสาวจตุพร หาญจิต262.50
471101355นางสาวสุพักตร์ ปาละ52.50
481101356นางสาวปรียา ปาละ52.50
491101392นางอัจฉรา พยุงวิวัฒนกูล52.50
501101455นายสันต์ สำเภา52.50
511101456นางดาวรุ่ง สำเภา52.50
521101466นางสาวสมัย ศรีลาแก้ว52.50
531101534นางเตียว ฟูสอน52.50
541101603นางภัทรธนิก เมฆอากาศ52.50
551101625ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ คำเหมือง52.50
561101641นายสุชาติ เสมนันท์52.50
571101670นายวรวุธ สีพันธุ์เนตร52.50
581101675นายสุพันธ์ สุดแดน52.50
591101695นายทันสวัสดิ์ กาปัญา52.50
601101712นางสาววิลาวัลย์ จินดาเสน52.50
611101738นายแก้ว อินต๊ะ52.50
621101762นางสีวัน อุดคำมี52.50
631101763นางโสภา คำลือ52.50
641101764นายยนต์ คำลือ52.50
651101804นางกลม ชัยนนถี52.50
661101856นายนิคม ประจวบ52.50
671101862นางสาวดวงตาดำ ทาประเสริฐ52.50
681101949นายสนอง แก้วแหวน52.50
691101952นางสาวขวัญหทัย อิทรรุจิกุล52.50
701102039นางสิริพร บุตรน้อย52.50
711102090นางบรรเลง คำเปล่ง52.50
721102093นางบุญจันทร์ คำพุกกะ52.50
731102094นายวิรัตน์ พรหมไพร52.50
741102100นางยอด แก้วแหวน52.50
751102108นายศราวุธ เขื่อนแข52.50
761102132นางสาวปัฐมปารณีย์ แสนแก้วทอง52.50
771102154นายเสริม วงศ์ฉายา52.50
781102163นางเรียน วงศ์ฉายา52.50
791102202นางล้อม ยิ้มแย้ม52.50
801102314นายศรัญกร ศตวรพรรณ525.00
811102316นายศรีนวล เขื่อนแข52.50
821102372นายวรัตถ์ กญทอง52.50
831102401นายสุเทพ เสียงเพราะ52.50
841102408นายธีรศานต์ โสวะนา52.50
851102420นางสุรัตน์ สุขลิ้ม52.50
861102539นายจักรเพชร เวียงยา52.50
871102822นางผุสดี อักฮาดศรี52.50
881102885นายพูนลาภ ไชยมงคล52.50
891103207นางทอง กันทะวงศ์52.50
901103412นายเจริญทรัพย์ ถิ่นสิทธิ์52.50
911103529นายจำรัส แจ่มแจ้ง52.50
921103779นายณัฐพงศ์ สมบูรณ์ชัย52.50
931103817นางไข่แก้ว ละหงษ์52.50
941104060นายเอ็ด แสงสร้อย52.50
951104158นางสุจินดา บุญตานนท์52.50
961104437นายประยงค์ รสเข้ม52.50
971105033นายเสรี เหรา43.75
ลำดับทะเบียนชื่อสกุลจำนวน (บาท)หมายเหตุ
11000089นางเฉลิมพรรณ วัลลภาชัย22,691.15ปี 59
21008497นายวิชิต ดวงคำ15,563.75ปี 55
31009621นางณีรนุช (พวงเพ็ญ) อินตาพรหม7,683.25ปี 55
41011061นางพิไลพร โคตรชมภู4,631.00ปี 55
51012599นายวีระ มาผิว10,261.69ปี 61
61013081นางสรณีย์ นาทธีรนันท์3,602.00ปี 58
71013259นางอริยา แก้วเบี่ยง2,183.75ปี 55
81013568นางสาวเรณู พุ่มไม้609.75ปี 55
91013575นางจิตตรา ขันทะสีมา972.50ปี 55
101013598นางสาวศรีไพล อิ่มสำราญ2,371.00ปี 60
111013650นางศิริชร นันทชาติ681.50ปี 55
121013779นางศิขรินทร์ ชูมาลัยวงศ์262.25ปี 55
131013781นายธีระศานต์ เรือนแก้ว140.50ปี 56
141013793ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพชร เดชงัด3,281.25ปี 55
151013828นางรื่นรำไพ พวงดอก1,086.50ปี 55
161013837นายอนุศาสน์ หงษ์แก้ว478.00ปี 55
171014152นายอาคม ชาญเดช1,235.75ปี 60
181014193นางสาวปรีดาวรรณ เสนาธรรม809.50ปี 55
191014306นายสายันต์ แก้วพรม230.00ปี 55
201014385นางสาวสุวิมล พันธ์เครือ2,061.92ปี 61
211014459นางวิลาวรรณ ปรีเปรม158.25ปี 55
221014537นางรภีพร สุริยะ147.75ปี 55
231014643ว่าที่ร้อยตรีเรวัช จิตจง66.50ปี 55
241014672นายจีรวัฒน์ เชียงหนุ้น585.62ปี 61
251014703นายวชิรพงษ์ บัวคำ14.50ปี 55
261014715นางปาริฉัตร อุทธวงค์11,605.43ปี 60
271014746นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์727.50ปี 59
281014747นางสาววาสนา ทานะมัย1,097.50ปี 58
291014788นางอุษา มีคำ60.00ปี 56
301014802นางสาวจีรวรรณ อุผา840.07ปี 59
311014847นายกฤตพล สุดบอนิจ7,348.22ปี 60
321015056นางธัญญารัตน์ เดชอำนาจธรรม221.75ปี 58
331015110นางเมทินี สีแก้ว1,436.55ปี 61
341015131นางสาวฐปนัท ทาเปิ้น811.07ปี 61
351015210นางศรุตา โยธา704.32ปี 62
361015346นายบรรจง ขอดแก้ว49.80ปี 60
371015346นายบรรจง ขอดแก้ว46.48ปี 61
381100005นายสงวน แห่งพิษ69.75ปี 54
391100005นายสงวน แห่งพิษ62.50ปี 55
401100005นายสงวน แห่งพิษ62.50ปี 56
411100005นายสงวน แห่งพิษ57.25ปี 57 รอบ 1
421100005นายสงวน แห่งพิษ2.50ปี 57 รอบ 2
431100005นายสงวน แห่งพิษ60.00ปี 58
441100005นายสงวน แห่งพิษ60.00ปี 59
451100005นายสงวน แห่งพิษ60.00ปี 60
461100005นายสงวน แห่งพิษ51.33ปี 61
471100005นายสงวน แห่งพิษ56.80ปี 62
481100028นายธนณัฐ เลิศสัจจานุรักษ์60.00ปี 59
491100028นายธนณัฐ เลิศสัจจานุรักษ์60.00ปี 60
501100028นายธนณัฐ เลิศสัจจานุรักษ์51.33ปี 61
511100028นายธนณัฐ เลิศสัจจานุรักษ์56.80ปี 62
521100068นายสรวิศ เจษฎาพัลลภาชัย69.75ปี 54
531100068นายสรวิศ เจษฎาพัลลภาชัย62.50ปี 55
541100068นายสรวิศ เจษฎาพัลลภาชัย62.50ปี 56
551100068นายสรวิศ เจษฎาพัลลภาชัย60.00ปี 58
561100068นายสรวิศ เจษฎาพัลลภาชัย60.00ปี 59
571100068นายสรวิศ เจษฎาพัลลภาชัย60.00ปี 60
581100068นายสรวิศ เจษฎาพัลลภาชัย51.33ปี 61
591100068นายสรวิศ เจษฎาพัลลภาชัย56.80ปี 62
601100069นางสาววิจิตรา ดวงตาดำ69.75ปี 54
611100069นางสาววิจิตรา ดวงตาดำ62.50ปี 55
621100069นางสาววิจิตรา ดวงตาดำ62.50ปี 56
631100069นางสาววิจิตรา ดวงตาดำ60.00ปี 58
641100069นางสาววิจิตรา ดวงตาดำ60.00ปี 59
651100069นางสาววิจิตรา ดวงตาดำ60.00ปี 60
661100069นางสาววิจิตรา ดวงตาดำ51.33ปี 61
671100069นางสาววิจิตรา ดวงตาดำ56.80ปี 62
681100070นางสาวจุฑากาญจน์ ดวงตาดำ69.75ปี 54
691100070นางสาวจุฑากาญจน์ ดวงตาดำ62.50ปี 55
701100070นางสาวจุฑากาญจน์ ดวงตาดำ62.50ปี 56
711100070นางสาวจุฑากาญจน์ ดวงตาดำ60.00ปี 58
721100070นางสาวจุฑากาญจน์ ดวงตาดำ60.00ปี 59
731100070นางสาวจุฑากาญจน์ ดวงตาดำ60.00ปี 60
741100070นางสาวจุฑากาญจน์ ดวงตาดำ51.33ปี 61
751100070นางสาวจุฑากาญจน์ ดวงตาดำ56.80ปี 62
761100093นายบุญเสริฐ ใจเฉพาะ62.50ปี 55
771100093นายบุญเสริฐ ใจเฉพาะ62.50ปี 56
781100093นายบุญเสริฐ ใจเฉพาะ57.25ปี 57 รอบ 1
791100093นายบุญเสริฐ ใจเฉพาะ2.50ปี 57 รอบ 2
801100093นายบุญเสริฐ ใจเฉพาะ60.00ปี 58
811100093นายบุญเสริฐ ใจเฉพาะ60.00ปี 59
821100093นายบุญเสริฐ ใจเฉพาะ60.00ปี 60
831100093นายบุญเสริฐ ใจเฉพาะ51.33ปี 61
841100093นายบุญเสริฐ ใจเฉพาะ56.80ปี 62
851100094นางบานเย็น ใจเฉพาะ62.50ปี 55
861100094นางบานเย็น ใจเฉพาะ62.50ปี 56
871100094นางบานเย็น ใจเฉพาะ57.25ปี 57 รอบ 1
881100094นางบานเย็น ใจเฉพาะ2.50ปี 57 รอบ 2
891100094นางบานเย็น ใจเฉพาะ60.00ปี 58
901100094นางบานเย็น ใจเฉพาะ60.00ปี 59
911100094นางบานเย็น ใจเฉพาะ60.00ปี 60
921100094นางบานเย็น ใจเฉพาะ51.33ปี 61
931100094นางบานเย็น ใจเฉพาะ56.80ปี 62
941100130นางสาวรัตนา สีเหล็ก62.50ปี 55
951100130นางสาวรัตนา สีเหล็ก62.50ปี 56
961100130นางสาวรัตนา สีเหล็ก57.25ปี 57 รอบ 1
971100130นางสาวรัตนา สีเหล็ก2.50ปี 57 รอบ 2
981100130นางสาวรัตนา สีเหล็ก60.00ปี 58
991100130นางสาวรัตนา สีเหล็ก60.00ปี 59
1001100130นางสาวรัตนา สีเหล็ก60.00ปี 60
1011100130นางสาวรัตนา สีเหล็ก51.33ปี 61
1021100130นางสาวรัตนา สีเหล็ก56.80ปี 62
1031100133นายพวม เทียมแสน62.50ปี 55
1041100143นางแสงเลย แก้ววิเศษ62.50ปี 55
1051100147นายสัจจพงศ์ กำยาน57.25ปี 57 รอบ 1
1061100147นายสัจจพงศ์ กำยาน2.50ปี 57 รอบ 2
1071100147นายสัจจพงศ์ กำยาน60.00ปี 58
1081100147นายสัจจพงศ์ กำยาน60.00ปี 60
1091100147นายสัจจพงศ์ กำยาน51.33ปี 61
1101100147นายสัจจพงศ์ กำยาน56.80ปี 62
1111100163นางศรีทอน โต๊ะไชยบูรณ์69.75ปี 54
1121100166นายอนันต์ เชื้ออ้วน69.75ปี 54
1131100167นางจำนงค์ เป็นมูล69.75ปี 54
1141100168นายศรีวุฒ เป็นมูล69.75ปี 54
1151100168นายศรีวุฒ เป็นมูล62.50ปี 55
1161100168นายศรีวุฒ เป็นมูล57.25ปี 57 รอบ 1
1171100168นายศรีวุฒ เป็นมูล2.50ปี 57 รอบ 2
1181100168นายศรีวุฒ เป็นมูล60.00ปี 58
1191100168นายศรีวุฒ เป็นมูล60.00ปี 59
1201100168นายศรีวุฒ เป็นมูล60.00ปี 60
1211100168นายศรีวุฒ เป็นมูล51.33ปี 61
1221100168นายศรีวุฒ เป็นมูล56.80ปี 62
1231100169นายวรรณนพ เป็นมูล69.75ปี 54
1241100169นายวรรณนพ เป็นมูล62.50ปี 55
1251100169นายวรรณนพ เป็นมูล57.25ปี 57 รอบ 1
1261100169นายวรรณนพ เป็นมูล2.50ปี 57 รอบ 2
1271100169นายวรรณนพ เป็นมูล60.00ปี 58
1281100169นายวรรณนพ เป็นมูล60.00ปี 59
1291100169นายวรรณนพ เป็นมูล60.00ปี 60
1301100169นายวรรณนพ เป็นมูล51.33ปี 61
1311100169นายวรรณนพ เป็นมูล56.80ปี 62
1321100194นายธีรพงษ์ ธงออน69.75ปี 54
1331100194นายธีรพงษ์ ธงออน62.50ปี 55
1341100209นางลัดดาวัลย์ เทพศิริพันธุ์69.75ปี 54
1351100244นายสิงหา ประเวช69.75ปี 54
1361100244นายสิงหา ประเวช62.50ปี 55
1371100244นายสิงหา ประเวช62.50ปี 56
1381100244นายสิงหา ประเวช57.25ปี 57 รอบ 1
1391100244นายสิงหา ประเวช2.50ปี 57 รอบ 2
1401100244นายสิงหา ประเวช60.00ปี 58
1411100244นายสิงหา ประเวช60.00ปี 59
1421100244นายสิงหา ประเวช60.00ปี 60
1431100244นายสิงหา ประเวช51.33ปี 61
1441100244นายสิงหา ประเวช56.80ปี 62
1451100249นางสุธี เวียงนาค72.00ปี 59
1461100253นางมอญศรี ปาคำ69.75ปี 54
1471100274เด็กชายเจิดชัย นาคสมพงษ์62.50ปี 55
1481100275นางสุนทรี นาคสมพงษ์62.50ปี 55
1491100280นายยุทธรักษ์ รัตนชมภู69.75ปี 54
1501100280นายยุทธรักษ์ รัตนชมภู62.50ปี 55
1511100280นายยุทธรักษ์ รัตนชมภู62.50ปี 56
1521100280นายยุทธรักษ์ รัตนชมภู57.25ปี 57 รอบ 1
1531100280นายยุทธรักษ์ รัตนชมภู2.50ปี 57 รอบ 2
1541100280นายยุทธรักษ์ รัตนชมภู60.00ปี 58
1551100280นายยุทธรักษ์ รัตนชมภู60.00ปี 59
1561100280นายยุทธรักษ์ รัตนชมภู60.00ปี 60
1571100280นายยุทธรักษ์ รัตนชมภู51.33ปี 61
1581100280นายยุทธรักษ์ รัตนชมภู56.80ปี 62
1591100297นายธนวัจน์ กาศสกูล69.75ปี 54
1601100297นายธนวัจน์ กาศสกูล62.50ปี 55
1611100297นายธนวัจน์ กาศสกูล57.25ปี 57 รอบ 1
1621100297นายธนวัจน์ กาศสกูล2.50ปี 57 รอบ 2
1631100297นายธนวัจน์ กาศสกูล60.00ปี 58
1641100297นายธนวัจน์ กาศสกูล60.00ปี 59
1651100297นายธนวัจน์ กาศสกูล60.00ปี 60
1661100297นายธนวัจน์ กาศสกูล51.33ปี 61
1671100297นายธนวัจน์ กาศสกูล56.80ปี 62
1681100298นางปราณี แกล้วกล้า69.75ปี 54
1691100299นายชัย แกล้วกล้า69.75ปี 54
1701100300นางอนงค์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา69.75ปี 54
1711100308นายทวนชัย จักรขัตย์69.75ปี 54
1721100318นายหย่วน ใจประสงค์ทรัพย์69.75ปี 54
1731100318นายหย่วน ใจประสงค์ทรัพย์62.50ปี 55
1741100318นายหย่วน ใจประสงค์ทรัพย์62.50ปี 56
1751100318นายหย่วน ใจประสงค์ทรัพย์57.25ปี 57 รอบ 1
1761100318นายหย่วน ใจประสงค์ทรัพย์2.50ปี 57 รอบ 2
1771100318นายหย่วน ใจประสงค์ทรัพย์60.00ปี 58
1781100318นายหย่วน ใจประสงค์ทรัพย์60.00ปี 59
1791100318นายหย่วน ใจประสงค์ทรัพย์60.00ปี 60
1801100318นายหย่วน ใจประสงค์ทรัพย์51.33ปี 61
1811100318นายหย่วน ใจประสงค์ทรัพย์56.80ปี 62
1821100319นางสังวาลย์ ตระกูลคำป้อ69.75ปี 54
1831100319นางสังวาลย์ ตระกูลคำป้อ62.50ปี 55
1841100337นางอนงค์ กันต๊ะกวาง62.50ปี 55
1851100351นายวิเศษ เกิ้งบุรี62.50ปี 55
1861100351นายวิเศษ เกิ้งบุรี57.25ปี 57 รอบ 1
1871100351นายวิเศษ เกิ้งบุรี2.50ปี 57 รอบ 2
1881100362จ่าสิบเอกอดุลย์ สิงหกุล69.75ปี 54
1891100362จ่าสิบเอกอดุลย์ สิงหกุล62.50ปี 55
1901100362จ่าสิบเอกอดุลย์ สิงหกุล62.50ปี 56
1911100362จ่าสิบเอกอดุลย์ สิงหกุล57.25ปี 57 รอบ 1
1921100362จ่าสิบเอกอดุลย์ สิงหกุล2.50ปี 57 รอบ 2
1931100362จ่าสิบเอกอดุลย์ สิงหกุล60.00ปี 58
1941100362จ่าสิบเอกอดุลย์ สิงหกุล60.00ปี 59
1951100362จ่าสิบเอกอดุลย์ สิงหกุล60.00ปี 60
1961100362จ่าสิบเอกอดุลย์ สิงหกุล51.33ปี 61
1971100362จ่าสิบเอกอดุลย์ สิงหกุล56.80ปี 62
1981100364นางออน สาระธรรม69.75ปี 54
1991100364นางออน สาระธรรม62.50ปี 55
2001100364นางออน สาระธรรม62.50ปี 56
2011100364นางออน สาระธรรม57.25ปี 57 รอบ 1
2021100364นางออน สาระธรรม2.50ปี 57 รอบ 2
2031100364นางออน สาระธรรม60.00ปี 58
2041100364นางออน สาระธรรม60.00ปี 59
2051100364นางออน สาระธรรม60.00ปี 60
2061100364นางออน สาระธรรม51.33ปี 61
2071100364นางออน สาระธรรม56.80ปี 62
2081100365นายบุญยง ป่าเขียว69.75ปี 54
2091100365นายบุญยง ป่าเขียว62.50ปี 55
2101100365นายบุญยง ป่าเขียว62.50ปี 56
2111100365นายบุญยง ป่าเขียว57.25ปี 57 รอบ 1
2121100365นายบุญยง ป่าเขียว2.50ปี 57 รอบ 2
2131100365นายบุญยง ป่าเขียว60.00ปี 58
2141100365นายบุญยง ป่าเขียว60.00ปี 59
2151100365นายบุญยง ป่าเขียว60.00ปี 60
2161100365นายบุญยง ป่าเขียว51.33ปี 61
2171100365นายบุญยง ป่าเขียว56.80ปี 62
2181100367นางจันทร์ฟอง ตื้อยศ69.75ปี 54
2191100367นางจันทร์ฟอง ตื้อยศ62.50ปี 55
2201100369นางสาวหน่อ บุตรชา69.75ปี 54
2211100369นางสาวหน่อ บุตรชา62.50ปี 55
2221100369นางสาวหน่อ บุตรชา57.25ปี 57 รอบ 1
2231100369นางสาวหน่อ บุตรชา2.50ปี 57 รอบ 2
2241100369นางสาวหน่อ บุตรชา60.00ปี 58
2251100369นางสาวหน่อ บุตรชา60.00ปี 59
2261100369นางสาวหน่อ บุตรชา60.00ปี 60
2271100369นางสาวหน่อ บุตรชา51.33ปี 61
2281100369นางสาวหน่อ บุตรชา56.80ปี 62
2291100374นางสายสมร สืบอินทร์60.00ปี 59
2301100374นางสายสมร สืบอินทร์51.33ปี 61
2311100374นางสายสมร สืบอินทร์56.80ปี 62
2321100375นายจ้อย สืบอินทร์60.00ปี 59
2331100397นายภานุพงค์ เขตหล่าย125.00ปี 55
2341100397นายภานุพงค์ เขตหล่าย172.50ปี 57 รอบ 1
2351100397นายภานุพงค์ เขตหล่าย7.50ปี 57 รอบ 2
2361100397นายภานุพงค์ เขตหล่าย180.00ปี 58
2371100397นายภานุพงค์ เขตหล่าย180.00ปี 59
2381100397นายภานุพงค์ เขตหล่าย180.00ปี 60
2391100397นายภานุพงค์ เขตหล่าย154.00ปี 61
2401100397นายภานุพงค์ เขตหล่าย170.40ปี 62
2411100405นางวันทนีย์ ขีดสร้อย69.75ปี 54
2421100405นางวันทนีย์ ขีดสร้อย62.50ปี 55
2431100405นางวันทนีย์ ขีดสร้อย62.50ปี 56
2441100405นางวันทนีย์ ขีดสร้อย57.25ปี 57 รอบ 1
2451100405นางวันทนีย์ ขีดสร้อย2.50ปี 57 รอบ 2
2461100408นายยุทธพงศ์ สุขสำราญ69.75ปี 54
2471100408นายยุทธพงศ์ สุขสำราญ62.50ปี 55
2481100409นางทิพย์วรรณ สุขสำราญ69.75ปี 54
2491100409นางทิพย์วรรณ สุขสำราญ62.50ปี 55
2501100433นางรุ่งนภา ปาคำ69.75ปี 54
2511100437นางบุญรัตน์ ศรปาละ69.75ปี 54
2521100437นางบุญรัตน์ ศรปาละ62.50ปี 55
2531100437นางบุญรัตน์ ศรปาละ62.50ปี 56
2541100437นางบุญรัตน์ ศรปาละ57.25ปี 57 รอบ 1
2551100437นางบุญรัตน์ ศรปาละ2.50ปี 57 รอบ 2
2561100437นางบุญรัตน์ ศรปาละ60.00ปี 58
2571100437นางบุญรัตน์ ศรปาละ60.00ปี 59
2581100437นางบุญรัตน์ ศรปาละ60.00ปี 60
2591100437นางบุญรัตน์ ศรปาละ51.33ปี 61
2601100437นางบุญรัตน์ ศรปาละ56.80ปี 62
2611100439นายเลิศ แก้ววิลัย69.75ปี 54
2621100449นางวิลาพรรณ ทาจี56.80ปี 62
2631100454นายจตุพล เขตหล่าย125.00ปี 55
2641100454นายจตุพล เขตหล่าย172.50ปี 57 รอบ 1
2651100454นายจตุพล เขตหล่าย7.50ปี 57 รอบ 2
2661100454นายจตุพล เขตหล่าย180.00ปี 58
2671100454นายจตุพล เขตหล่าย180.00ปี 59
2681100454นายจตุพล เขตหล่าย180.00ปี 60
2691100454นายจตุพล เขตหล่าย154.00ปี 61
2701100454นายจตุพล เขตหล่าย170.40ปี 62
2711100465นายกัมลาส สุขแปง69.75ปี 54
2721100465นายกัมลาส สุขแปง62.50ปี 55
2731100465นายกัมลาส สุขแปง62.50ปี 56
2741100465นายกัมลาส สุขแปง57.25ปี 57 รอบ 1
2751100465นายกัมลาส สุขแปง2.50ปี 57 รอบ 2
2761100465นายกัมลาส สุขแปง60.00ปี 58
2771100465นายกัมลาส สุขแปง60.00ปี 59
2781100465นายกัมลาส สุขแปง60.00ปี 60
2791100465นายกัมลาส สุขแปง51.33ปี 61
2801100465นายกัมลาส สุขแปง56.80ปี 62
2811100469นางหลวน จุมพิศ62.50ปี 55
2821100471นายอดุลย์ ขัตติสะ69.75ปี 54
2831100472นางสาวคำผิว คำอุดม69.75ปี 54
2841100476นางวิจิตรา จุมพิศ62.50ปี 55
2851100481นายประเสริฐ อินทรรุจิกุล62.50ปี 55
2861100482นางสัมพันธุ์ อินทรรุจิกุล62.50ปี 55
2871100498นายรัตน์ ลูนคำ69.75ปี 54
2881100532นายบาล ม่วงคุ69.75ปี 54
2891100556นายมูล ไชยวันดี60.00ปี 60
2901100582นายกิตติภูมิ บุญมี62.50ปี 55
2911100582นายกิตติภูมิ บุญมี57.25ปี 57 รอบ 1
2921100582นายกิตติภูมิ บุญมี2.50ปี 57 รอบ 2
2931100582นายกิตติภูมิ บุญมี60.00ปี 58
2941100582นายกิตติภูมิ บุญมี60.00ปี 59
2951100582นายกิตติภูมิ บุญมี60.00ปี 60
2961100582นายกิตติภูมิ บุญมี51.33ปี 61
2971100582นายกิตติภูมิ บุญมี56.80ปี 62
2981100583นางสาวเตียว เสียงเย็น69.75ปี 54
2991100587นางวรรณา โอคาดะ69.75ปี 54
3001100591นายดาล ค่าทอง69.75ปี 54
3011100644นายเฉลิมพล เสงี่ยมวงศ์385.00ปี 60
3021100705นายสถาพร ขิงสร้อย69.75ปี 54
3031100718จ่าสิบตรีประสงค์ มิ่งขวัญ69.75ปี 54
3041100718จ่าสิบตรีประสงค์ มิ่งขวัญ62.50ปี 55
3051100719นางภมรวรรณ มิ่งขวัญ69.75ปี 54
3061100719นางภมรวรรณ มิ่งขวัญ62.50ปี 55
3071100720นางสาวลำดวน สีเหลือง69.75ปี 54
3081100720นางสาวลำดวน สีเหลือง62.50ปี 55
3091100728นางรัชนีย์ บุญชู69.75ปี 54
3101100732นายรอด เสียงสูง69.75ปี 54
3111100741นางสมบูรณ์ จันทร์เสนา69.75ปี 54
3121100741นางสมบูรณ์ จันทร์เสนา62.50ปี 55
3131100741นางสมบูรณ์ จันทร์เสนา62.50ปี 56
3141100741นางสมบูรณ์ จันทร์เสนา57.25ปี 57 รอบ 1
3151100741นางสมบูรณ์ จันทร์เสนา2.50ปี 57 รอบ 2
3161100741นางสมบูรณ์ จันทร์เสนา60.00ปี 58
3171100741นางสมบูรณ์ จันทร์เสนา60.00ปี 59
3181100741นางสมบูรณ์ จันทร์เสนา60.00ปี 60
3191100741นางสมบูรณ์ จันทร์เสนา51.33ปี 61
3201100741นางสมบูรณ์ จันทร์เสนา56.80ปี 62
3211100746นายสุพจน์ สุทธคุณ69.75ปี 54
3221100749นางสังเวียน ใจสิน69.75ปี 54
3231100750นางแก้ว จันทร์ทอง69.75ปี 54
3241100752นายบุญธรรม จันทร์ทอง69.75ปี 54
3251100758นางสาวเบญจพร บัวบาน69.75ปี 54
3261100758นางสาวเบญจพร บัวบาน62.50ปี 55
3271100759นางสาวเบญจมาศ บัวบาน69.75ปี 54
3281100759นางสาวเบญจมาศ บัวบาน62.50ปี 55
3291100764นายสุวรรณ จินดาขัด69.75ปี 54
3301100764นายสุวรรณ จินดาขัด62.50ปี 55
3311100792นายรัตนาภรณ์ สร้อยสุวรรณ์69.75ปี 54
3321100792นายรัตนาภรณ์ สร้อยสุวรรณ์62.50ปี 55
3331100792นายรัตนาภรณ์ สร้อยสุวรรณ์62.50ปี 56
3341100792นายรัตนาภรณ์ สร้อยสุวรรณ์57.25ปี 57 รอบ 1
3351100792นายรัตนาภรณ์ สร้อยสุวรรณ์2.50ปี 57 รอบ 2
3361100792นายรัตนาภรณ์ สร้อยสุวรรณ์60.00ปี 58
3371100792นายรัตนาภรณ์ สร้อยสุวรรณ์60.00ปี 59
3381100792นายรัตนาภรณ์ สร้อยสุวรรณ์60.00ปี 60
3391100792นายรัตนาภรณ์ สร้อยสุวรรณ์51.33ปี 61
3401100792นายรัตนาภรณ์ สร้อยสุวรรณ์56.80ปี 62
3411100807นายนงค์ ทิพเนตร84.00ปี 54
3421100848นางมาลี รัตนแสง62.50ปี 55
3431100848นางมาลี รัตนแสง57.25ปี 57 รอบ 1
3441100848นางมาลี รัตนแสง2.50ปี 57 รอบ 2
3451100848นางมาลี รัตนแสง60.00ปี 58
3461100848นางมาลี รัตนแสง60.00ปี 59
3471100848นางมาลี รัตนแสง60.00ปี 60
3481100848นางมาลี รัตนแสง51.33ปี 61
3491100848นางมาลี รัตนแสง56.80ปี 62
3501100857นายทวี สวนผล69.75ปี 54
3511100857นายทวี สวนผล62.50ปี 55
3521100857นายทวี สวนผล62.50ปี 56
3531100857นายทวี สวนผล57.25ปี 57 รอบ 1
3541100857นายทวี สวนผล2.50ปี 57 รอบ 2
3551100857นายทวี สวนผล60.00ปี 58
3561100857นายทวี สวนผล60.00ปี 59
3571100857นายทวี สวนผล60.00ปี 60
3581100857นายทวี สวนผล51.33ปี 61
3591100857นายทวี สวนผล56.80ปี 62
3601100863นางคำมอ ขัดสม69.75ปี 54
3611100884นายสงัด เหล่าใหญ่69.75ปี 54
3621100905นางขันทอง เสียงสูง69.75ปี 54
3631100906นางสาวภัคนันท์ ชัยมงคล62.50ปี 55
3641100906นางสาวภัคนันท์ ชัยมงคล62.50ปี 56
3651100906นางสาวภัคนันท์ ชัยมงคล57.25ปี 57 รอบ 1
3661100906นางสาวภัคนันท์ ชัยมงคล2.50ปี 57 รอบ 2
3671100906นางสาวภัคนันท์ ชัยมงคล60.00ปี 58
3681100906นางสาวภัคนันท์ ชัยมงคล60.00ปี 59
3691100906นางสาวภัคนันท์ ชัยมงคล60.00ปี 60
3701100906นางสาวภัคนันท์ ชัยมงคล51.33ปี 61
3711100906นางสาวภัคนันท์ ชัยมงคล56.80ปี 62
3721100907นางสุพิน ชัยมงคล62.50ปี 55
3731100907นางสุพิน ชัยมงคล62.50ปี 56
3741100907นางสุพิน ชัยมงคล57.25ปี 57 รอบ 1
3751100907นางสุพิน ชัยมงคล2.50ปี 57 รอบ 2
3761100907นางสุพิน ชัยมงคล60.00ปี 58
3771100907นางสุพิน ชัยมงคล60.00ปี 59
3781100907นางสุพิน ชัยมงคล60.00ปี 60
3791100907นางสุพิน ชัยมงคล51.33ปี 61
3801100907นางสุพิน ชัยมงคล56.80ปี 62
3811100909นางวรินทร์ธีรา สำเภา62.50ปี 55
3821100909นางวรินทร์ธีรา สำเภา62.50ปี 56
3831100909นางวรินทร์ธีรา สำเภา57.25ปี 57 รอบ 1
3841100909นางวรินทร์ธีรา สำเภา2.50ปี 57 รอบ 2
3851100909นางวรินทร์ธีรา สำเภา60.00ปี 58
3861100909นางวรินทร์ธีรา สำเภา60.00ปี 59
3871100909นางวรินทร์ธีรา สำเภา60.00ปี 60
3881100909นางวรินทร์ธีรา สำเภา51.33ปี 61
3891100909นางวรินทร์ธีรา สำเภา56.80ปี 62
3901100911นายพิทักษ์ สำเภา62.50ปี 55
3911100911นายพิทักษ์ สำเภา62.50ปี 56
3921100911นายพิทักษ์ สำเภา57.25ปี 57 รอบ 1
3931100911นายพิทักษ์ สำเภา2.50ปี 57 รอบ 2
3941100911นายพิทักษ์ สำเภา60.00ปี 58
3951100911นายพิทักษ์ สำเภา60.00ปี 59
3961100911นายพิทักษ์ สำเภา60.00ปี 60
3971100911นายพิทักษ์ สำเภา51.33ปี 61
3981100911นายพิทักษ์ สำเภา56.80ปี 62
3991100935นายมานัส สะเอียบคง69.75ปี 54
4001100956นางวลัยลักษณ์ เหล่าสกุล69.75ปี 54
4011100957นายสุวิทย์ เหล่าสกุล69.75ปี 54
4021100963นายบุญธรรม โฮ้งจิก69.75ปี 54
4031100972นางวันเพ็ญ ฐานะวุฒิพงศ์69.75ปี 54
4041100974นายจำเริญ สุทธนะ69.75ปี 54
4051100990นายพนม นันกด69.75ปี 54
4061101003นายช่วย อากาศทิพย์69.75ปี 54
4071101032นายวรวุฒิ วังแก้ว69.75ปี 54
4081101032นายวรวุฒิ วังแก้ว62.50ปี 55
4091101032นายวรวุฒิ วังแก้ว62.50ปี 56
4101101032นายวรวุฒิ วังแก้ว57.25ปี 57 รอบ 1
4111101032นายวรวุฒิ วังแก้ว2.50ปี 57 รอบ 2
4121101032นายวรวุฒิ วังแก้ว60.00ปี 58
4131101032นายวรวุฒิ วังแก้ว60.00ปี 59
4141101032นายวรวุฒิ วังแก้ว60.00ปี 60
4151101032นายวรวุฒิ วังแก้ว51.33ปี 61
4161101032นายวรวุฒิ วังแก้ว56.80ปี 62
4171101081นางสาวธีรารัตน์ ยิ่งยวด57.25ปี 57 รอบ 1
4181101081นางสาวธีรารัตน์ ยิ่งยวด2.50ปี 57 รอบ 2
4191101087นายเฉลิม เสียงเพราะ56.80ปี 62
4201101099นางสาวหลวน เตโจ69.75ปี 54
4211101113นางจันทร์ยวง มูลศรี69.75ปี 54
4221101116นายวัชรกร ครองสุข69.75ปี 54
4231101116นายวัชรกร ครองสุข62.50ปี 55
4241101116นายวัชรกร ครองสุข62.50ปี 56
4251101116นายวัชรกร ครองสุข57.25ปี 57 รอบ 1
4261101116นายวัชรกร ครองสุข2.50ปี 57 รอบ 2
4271101116นายวัชรกร ครองสุข60.00ปี 58
4281101116นายวัชรกร ครองสุข60.00ปี 59
4291101116นายวัชรกร ครองสุข60.00ปี 60
4301101116นายวัชรกร ครองสุข51.33ปี 61
4311101116นายวัชรกร ครองสุข56.80ปี 62
4321101126นางคำน้อย กาวิจิตร69.75ปี 54
4331101126นางคำน้อย กาวิจิตร62.50ปี 55
4341101126นางคำน้อย กาวิจิตร62.50ปี 56
4351101128นางเครือวัลย์ นันกด69.75ปี 54
4361101129นายวันชัย แดงจีน69.75ปี 54
4371101133นางวิไลวรรณ ต๊ะวงค์69.75ปี 54
4381101133นางวิไลวรรณ ต๊ะวงค์62.50ปี 55
4391101134นายเกียรติพงศ์ วงค์สูง62.50ปี 55
4401101136นางสุวภัทร มิวันเปี้ย187.50ปี 55
4411101138นางจุรีพร วัฒนา69.75ปี 54
4421101138นางจุรีพร วัฒนา62.50ปี 55
4431101138นางจุรีพร วัฒนา62.50ปี 56
4441101138นางจุรีพร วัฒนา57.25ปี 57 รอบ 1
4451101138นางจุรีพร วัฒนา2.50ปี 57 รอบ 2
4461101138นางจุรีพร วัฒนา60.00ปี 58
4471101138นางจุรีพร วัฒนา60.00ปี 59
4481101138นางจุรีพร วัฒนา60.00ปี 60
4491101138นางจุรีพร วัฒนา51.33ปี 61
4501101138นางจุรีพร วัฒนา56.80ปี 62
4511101139นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณกูล69.75ปี 54
4521101139นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณกูล62.50ปี 55
4531101139นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณกูล62.50ปี 56
4541101139นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณกูล57.25ปี 57 รอบ 1
4551101139นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณกูล2.50ปี 57 รอบ 2
4561101139นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณกูล60.00ปี 58
4571101139นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณกูล60.00ปี 59
4581101139นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณกูล60.00ปี 60
4591101139นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณกูล51.33ปี 61
4601101139นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณกูล56.80ปี 62
4611101140นางพจนา สุวรรณกูล69.75ปี 54
4621101140นางพจนา สุวรรณกูล62.50ปี 55
4631101140นางพจนา สุวรรณกูล62.50ปี 56
4641101140นางพจนา สุวรรณกูล57.25ปี 57 รอบ 1
4651101140นางพจนา สุวรรณกูล2.50ปี 57 รอบ 2
4661101140นางพจนา สุวรรณกูล60.00ปี 58
4671101140นางพจนา สุวรรณกูล60.00ปี 59
4681101140นางพจนา สุวรรณกูล60.00ปี 60
4691101140นางพจนา สุวรรณกูล51.33ปี 61
4701101140นางพจนา สุวรรณกูล56.80ปี 62
4711101141นายณรงค์ สิทธิวัง62.50ปี 55
4721101152นายสมนึก อุทังกาศ806.00ปี 57 รอบ 1
4731101152นายสมนึก อุทังกาศ35.00ปี 57 รอบ 2
4741101154นางอำไพ ปัญโญ806.00ปี 57 รอบ 1
4751101154นางอำไพ ปัญโญ35.00ปี 57 รอบ 2
4761101169นางประทุม โพธิตา62.50ปี 55
4771101169นางประทุม โพธิตา57.25ปี 57 รอบ 1
4781101169นางประทุม โพธิตา2.50ปี 57 รอบ 2
4791101170นายสุทัศน์ โพธิตา62.50ปี 55
4801101170นายสุทัศน์ โพธิตา57.25ปี 57 รอบ 1
4811101170นายสุทัศน์ โพธิตา2.50ปี 57 รอบ 2
4821101183นายเจตน์ สวิง69.75ปี 54
4831101184นายวีระพงศ์ สลับ69.75ปี 54
4841101187นางชดาพร ฟองเย็น62.50ปี 55
4851101189นายประโยชน์ ทนงใจ69.75ปี 54
4861101195นายรุ่งโรจน์ แก้ววรรณา62.50ปี 55
4871101195นายรุ่งโรจน์ แก้ววรรณา62.50ปี 56
4881101195นายรุ่งโรจน์ แก้ววรรณา57.25ปี 57 รอบ 1
4891101195นายรุ่งโรจน์ แก้ววรรณา2.50ปี 57 รอบ 2
4901101195นายรุ่งโรจน์ แก้ววรรณา60.00ปี 58
4911101195นายรุ่งโรจน์ แก้ววรรณา60.00ปี 59
4921101195นายรุ่งโรจน์ แก้ววรรณา60.00ปี 60
4931101195นายรุ่งโรจน์ แก้ววรรณา51.33ปี 61
4941101195นายรุ่งโรจน์ แก้ววรรณา56.80ปี 62
4951101196นางแสงระวี แก้ววรรณา62.50ปี 55
4961101196นางแสงระวี แก้ววรรณา62.50ปี 56
4971101196นางแสงระวี แก้ววรรณา57.25ปี 57 รอบ 1
4981101196นางแสงระวี แก้ววรรณา2.50ปี 57 รอบ 2
4991101196นางแสงระวี แก้ววรรณา60.00ปี 58
5001101196นางแสงระวี แก้ววรรณา60.00ปี 59
5011101196นางแสงระวี แก้ววรรณา60.00ปี 60
5021101196นางแสงระวี แก้ววรรณา51.33ปี 61
5031101196นางแสงระวี แก้ววรรณา56.80ปี 62
5041101200นายถนอม สบายสุข69.75ปี 54
5051101200นายถนอม สบายสุข62.50ปี 55
5061101200นายถนอม สบายสุข62.50ปี 56
5071101200นายถนอม สบายสุข57.25ปี 57 รอบ 1
5081101200นายถนอม สบายสุข2.50ปี 57 รอบ 2
5091101200นายถนอม สบายสุข60.00ปี 58
5101101200นายถนอม สบายสุข60.00ปี 59
5111101200นายถนอม สบายสุข60.00ปี 60
5121101200นายถนอม สบายสุข51.33ปี 61
5131101200นายถนอม สบายสุข56.80ปี 62
5141101202นายพงศกร หาญจิต284.00ปี 62
5151101204นางสาวจตุพร หาญจิต256.67ปี 61
5161101204นางสาวจตุพร หาญจิต284.00ปี 62
5171101211นางสาวชนิดา พูนพิน69.75ปี 54
5181101219นายบุญยัง เสคา69.75ปี 54
5191101226นายมิตร ดวงใจ69.75ปี 54
5201101227นายศักดา พันตัน69.75ปี 54
5211101242นายเฉลิมพล สิทธิวัง62.50ปี 55
5221101261นางหอม เมืองใจ69.75ปี 54
5231101271นายพิพัฒน์ วันเขียว69.75ปี 54
5241101272นางปุ่น วันเขียว69.75ปี 54
5251101273นายดนุภัทร ชินวิสุทธิ์69.75ปี 54
5261101281นางเมืองใจ สกุลอ๊อด62.50ปี 55
5271101283นายทนง กวาวเจริญ69.75ปี 54
5281101290นางนิภา หมุดปิน69.75ปี 54
5291101291นายจำนงค์ หมุดปิน69.75ปี 54
5301101317นางรัตนกานต์ เอี่ยมสอาด69.75ปี 54
5311101339นางขนิษฐา โมราถบ69.75ปี 54
5321101355นางสาวสุพักตร์ ปาละ62.50ปี 55
5331101355นางสาวสุพักตร์ ปาละ57.25ปี 57 รอบ 1
5341101355นางสาวสุพักตร์ ปาละ2.50ปี 57 รอบ 2
5351101355นางสาวสุพักตร์ ปาละ60.00ปี 58
5361101355นางสาวสุพักตร์ ปาละ60.00ปี 59
5371101355นางสาวสุพักตร์ ปาละ60.00ปี 60
5381101355นางสาวสุพักตร์ ปาละ51.33ปี 61
5391101355นางสาวสุพักตร์ ปาละ56.80ปี 62
5401101356นางสาวปรียา ปาละ62.50ปี 55
5411101356นางสาวปรียา ปาละ57.25ปี 57 รอบ 1
5421101356นางสาวปรียา ปาละ2.50ปี 57 รอบ 2
5431101356นางสาวปรียา ปาละ60.00ปี 58
5441101356นางสาวปรียา ปาละ60.00ปี 59
5451101356นางสาวปรียา ปาละ60.00ปี 60
5461101356นางสาวปรียา ปาละ51.33ปี 61
5471101356นางสาวปรียา ปาละ56.80ปี 62
5481101359นายยศกร สมหมาย69.75ปี 54
5491101374นายสุรชาติ (อรพิน) ปินตาเชื้อ69.75ปี 54
5501101392นางอัจฉรา พยุงวิวัฒนกูล62.50ปี 55
5511101392นางอัจฉรา พยุงวิวัฒนกูล57.25ปี 57 รอบ 1
5521101392นางอัจฉรา พยุงวิวัฒนกูล2.50ปี 57 รอบ 2
5531101392นางอัจฉรา พยุงวิวัฒนกูล60.00ปี 60
5541101392นางอัจฉรา พยุงวิวัฒนกูล56.80ปี 62
5551101396นายประสิทธิ์ สุวรรณพงศ์69.75ปี 54
5561101426นางศรีอุ๊ด เพื่อนฝูง69.75ปี 54
5571101448นายประสิทธ์ เขตแดน62.50ปี 55
5581101454นางสาวสุดา เหล่าใหญ่69.75ปี 54
5591101455นายสันต์ สำเภา69.75ปี 54
5601101455นายสันต์ สำเภา62.50ปี 55
5611101455นายสันต์ สำเภา62.50ปี 56
5621101455นายสันต์ สำเภา57.25ปี 57 รอบ 1
5631101455นายสันต์ สำเภา2.50ปี 57 รอบ 2
5641101455นายสันต์ สำเภา60.00ปี 58
5651101455นายสันต์ สำเภา60.00ปี 59
5661101455นายสันต์ สำเภา60.00ปี 60
5671101455นายสันต์ สำเภา51.33ปี 61
5681101455นายสันต์ สำเภา56.80ปี 62
5691101456นางดาวรุ่ง สำเภา69.75ปี 54
5701101456นางดาวรุ่ง สำเภา62.50ปี 55
5711101456นางดาวรุ่ง สำเภา62.50ปี 56
5721101456นางดาวรุ่ง สำเภา57.25ปี 57 รอบ 1
5731101456นางดาวรุ่ง สำเภา2.50ปี 57 รอบ 2
5741101456นางดาวรุ่ง สำเภา60.00ปี 58
5751101456นางดาวรุ่ง สำเภา60.00ปี 59
5761101456นางดาวรุ่ง สำเภา60.00ปี 60
5771101456นางดาวรุ่ง สำเภา51.33ปี 61
5781101456นางดาวรุ่ง สำเภา56.80ปี 62
5791101466นางสาวสมัย ศรีลาแก้ว69.75ปี 54
5801101466นางสาวสมัย ศรีลาแก้ว62.50ปี 55
5811101466นางสาวสมัย ศรีลาแก้ว62.50ปี 56
5821101466นางสาวสมัย ศรีลาแก้ว57.25ปี 57 รอบ 1
5831101466นางสาวสมัย ศรีลาแก้ว2.50ปี 57 รอบ 2
5841101466นางสาวสมัย ศรีลาแก้ว60.00ปี 58
5851101466นางสาวสมัย ศรีลาแก้ว60.00ปี 59
5861101466นางสาวสมัย ศรีลาแก้ว60.00ปี 60
5871101466นางสาวสมัย ศรีลาแก้ว51.33ปี 61
5881101466นางสาวสมัย ศรีลาแก้ว56.80ปี 62
5891101468นายสอง ขอนแก้ว69.75ปี 54
5901101483นางพัชรินทร์ ใจเอื้อ69.75ปี 54
5911101483นางพัชรินทร์ ใจเอื้อ62.50ปี 55
5921101504นายสำเริง แดงชนะ69.75ปี 54
5931101509นายจำนงค์ เครือไทย62.50ปี 55
5941101509นายจำนงค์ เครือไทย57.25ปี 57 รอบ 1
5951101509นายจำนงค์ เครือไทย2.50ปี 57 รอบ 2
5961101534นางเตียว ฟูสอน69.75ปี 54
5971101534นางเตียว ฟูสอน62.50ปี 55
5981101534นางเตียว ฟูสอน62.50ปี 56
5991101534นางเตียว ฟูสอน57.25ปี 57 รอบ 1
6001101534นางเตียว ฟูสอน2.50ปี 57 รอบ 2
6011101534นางเตียว ฟูสอน60.00ปี 58
6021101534นางเตียว ฟูสอน60.00ปี 59
6031101534นางเตียว ฟูสอน60.00ปี 60
6041101534นางเตียว ฟูสอน51.33ปี 61
6051101534นางเตียว ฟูสอน56.80ปี 62
6061101535นายสุภาพ โค้คำหล้า69.75ปี 54
6071101560นางสาวอาภรณ์ สีเหลือง69.75ปี 54
6081101567นายเสรี เหรา69.75ปี 54
6091101567นายเสรี เหรา62.50ปี 55
6101101603นางภัทรธนิก เมฆอากาศ69.75ปี 54
6111101603นางภัทรธนิก เมฆอากาศ62.50ปี 55
6121101603นางภัทรธนิก เมฆอากาศ62.50ปี 56
6131101603นางภัทรธนิก เมฆอากาศ57.25ปี 57 รอบ 1
6141101603นางภัทรธนิก เมฆอากาศ2.50ปี 57 รอบ 2
6151101603นางภัทรธนิก เมฆอากาศ60.00ปี 58
6161101603นางภัทรธนิก เมฆอากาศ60.00ปี 59
6171101603นางภัทรธนิก เมฆอากาศ60.00ปี 60
6181101603นางภัทรธนิก เมฆอากาศ51.33ปี 61
6191101603นางภัทรธนิก เมฆอากาศ56.80ปี 62
6201101611นายสมบูรณ์ จักษุริยา69.75ปี 54
6211101616นางนวล เสนาคำ69.75ปี 54
6221101617นายสาย สุวรรณหงษ์69.75ปี 54
6231101625ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ คำเหมือง51.33ปี 61
6241101625ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ คำเหมือง56.80ปี 62
6251101630นายสิงห์คาร จ๊ะเฮิง69.75ปี 54
6261101631นางทัศนีย์ จ๊ะเฮิง69.75ปี 54
6271101641นายสุชาติ เสมนันท์69.75ปี 54
6281101641นายสุชาติ เสมนันท์62.50ปี 55
6291101641นายสุชาติ เสมนันท์62.50ปี 56
6301101641นายสุชาติ เสมนันท์57.25ปี 57 รอบ 1
6311101641นายสุชาติ เสมนันท์2.50ปี 57 รอบ 2
6321101641นายสุชาติ เสมนันท์60.00ปี 58
6331101641นายสุชาติ เสมนันท์60.00ปี 59
6341101641นายสุชาติ เสมนันท์60.00ปี 60
6351101641นายสุชาติ เสมนันท์51.33ปี 61
6361101641นายสุชาติ เสมนันท์56.80ปี 62
6371101656นายโอฬาร กุลสุทธิเสถียร56.80ปี 62
6381101664นายทองคำ จันทร์ต๊ะวงศ์62.50ปี 55
6391101670นายวรวุธ สีพันธุ์เนตร69.75ปี 54
6401101670นายวรวุธ สีพันธุ์เนตร62.50ปี 55
6411101670นายวรวุธ สีพันธุ์เนตร62.50ปี 56
6421101670นายวรวุธ สีพันธุ์เนตร57.25ปี 57 รอบ 1
6431101670นายวรวุธ สีพันธุ์เนตร2.50ปี 57 รอบ 2
6441101670นายวรวุธ สีพันธุ์เนตร60.00ปี 58
6451101670นายวรวุธ สีพันธุ์เนตร60.00ปี 59
6461101670นายวรวุธ สีพันธุ์เนตร60.00ปี 60
6471101670นายวรวุธ สีพันธุ์เนตร51.33ปี 61
6481101670นายวรวุธ สีพันธุ์เนตร56.80ปี 62
6491101675นายสุพันธ์ สุดแดน69.75ปี 54
6501101675นายสุพันธ์ สุดแดน62.50ปี 55
6511101675นายสุพันธ์ สุดแดน62.50ปี 56
6521101675นายสุพันธ์ สุดแดน57.25ปี 57 รอบ 1
6531101675นายสุพันธ์ สุดแดน2.50ปี 57 รอบ 2
6541101675นายสุพันธ์ สุดแดน60.00ปี 58
6551101675นายสุพันธ์ สุดแดน60.00ปี 59
6561101675นายสุพันธ์ สุดแดน60.00ปี 60
6571101675นายสุพันธ์ สุดแดน51.33ปี 61
6581101675นายสุพันธ์ สุดแดน56.80ปี 62
6591101682นายหน้อย กันทะเอ็ด69.75ปี 54
6601101689นายจำรัส นำพร้อง62.50ปี 55
6611101695นายทันสวัสดิ์ กาปัญา69.75ปี 54
6621101695นายทันสวัสดิ์ กาปัญา62.50ปี 55
6631101695นายทันสวัสดิ์ กาปัญา62.50ปี 56
6641101695นายทันสวัสดิ์ กาปัญา57.25ปี 57 รอบ 1
6651101695นายทันสวัสดิ์ กาปัญา2.50ปี 57 รอบ 2
6661101695นายทันสวัสดิ์ กาปัญา60.00ปี 58
6671101695นายทันสวัสดิ์ กาปัญา60.00ปี 59
6681101695นายทันสวัสดิ์ กาปัญา60.00ปี 60
6691101695นายทันสวัสดิ์ กาปัญา51.33ปี 61
6701101695นายทันสวัสดิ์ กาปัญา56.80ปี 62
6711101703นายมงคล บทกลอน62.50ปี 55
6721101703นายมงคล บทกลอน57.25ปี 57 รอบ 1
6731101703นายมงคล บทกลอน2.50ปี 57 รอบ 2
6741101709นายสีหน พรมวัง69.75ปี 54
6751101712นางสาววิลาวัลย์ จินดาเสน62.50ปี 55
6761101712นางสาววิลาวัลย์ จินดาเสน62.50ปี 56
6771101712นางสาววิลาวัลย์ จินดาเสน57.25ปี 57 รอบ 1
6781101712นางสาววิลาวัลย์ จินดาเสน2.50ปี 57 รอบ 2
6791101712นางสาววิลาวัลย์ จินดาเสน60.00ปี 58
6801101712นางสาววิลาวัลย์ จินดาเสน60.00ปี 59
6811101712นางสาววิลาวัลย์ จินดาเสน60.00ปี 60
6821101712นางสาววิลาวัลย์ จินดาเสน51.33ปี 61
6831101712นางสาววิลาวัลย์ จินดาเสน56.80ปี 62
6841101723นางสมคิด สายซอ62.50ปี 55
6851101724นายสุทิน สายซอ62.50ปี 55
6861101728นายสุทัศน์ เสียงหวาน62.50ปี 55
6871101738นายแก้ว อินต๊ะ69.75ปี 54
6881101738นายแก้ว อินต๊ะ62.50ปี 55
6891101738นายแก้ว อินต๊ะ62.50ปี 56
6901101738นายแก้ว อินต๊ะ57.25ปี 57 รอบ 1
6911101738นายแก้ว อินต๊ะ2.50ปี 57 รอบ 2
6921101738นายแก้ว อินต๊ะ60.00ปี 58
6931101738นายแก้ว อินต๊ะ60.00ปี 59
6941101738นายแก้ว อินต๊ะ60.00ปี 60
6951101738นายแก้ว อินต๊ะ51.33ปี 61
6961101738นายแก้ว อินต๊ะ56.80ปี 62
6971101762นางสีวัน อุดคำมี69.75ปี 54
6981101762นางสีวัน อุดคำมี62.50ปี 55
6991101762นางสีวัน อุดคำมี57.25ปี 57 รอบ 1
7001101762นางสีวัน อุดคำมี2.50ปี 57 รอบ 2
7011101762นางสีวัน อุดคำมี60.00ปี 58
7021101762นางสีวัน อุดคำมี60.00ปี 59
7031101762นางสีวัน อุดคำมี60.00ปี 60
7041101762นางสีวัน อุดคำมี51.33ปี 61
7051101762นางสีวัน อุดคำมี56.80ปี 62
7061101763นางโสภา คำลือ69.75ปี 54
7071101763นางโสภา คำลือ62.50ปี 55
7081101763นางโสภา คำลือ62.50ปี 56
7091101763นางโสภา คำลือ57.25ปี 57 รอบ 1
7101101763นางโสภา คำลือ2.50ปี 57 รอบ 2
7111101763นางโสภา คำลือ60.00ปี 58
7121101763นางโสภา คำลือ60.00ปี 59
7131101763นางโสภา คำลือ60.00ปี 60
7141101763นางโสภา คำลือ51.33ปี 61
7151101763นางโสภา คำลือ56.80ปี 62
7161101764นายยนต์ คำลือ69.75ปี 54
7171101764นายยนต์ คำลือ62.50ปี 55
7181101764นายยนต์ คำลือ62.50ปี 56
7191101764นายยนต์ คำลือ57.25ปี 57 รอบ 1
7201101764นายยนต์ คำลือ2.50ปี 57 รอบ 2
7211101764นายยนต์ คำลือ60.00ปี 58
7221101764นายยนต์ คำลือ60.00ปี 59
7231101764นายยนต์ คำลือ60.00ปี 60
7241101764นายยนต์ คำลือ51.33ปี 61
7251101764นายยนต์ คำลือ56.80ปี 62
7261101774นายแสวง ตื้อยศ69.75ปี 54
7271101777นางบัวทอง ดอนมูล69.75ปี 54
7281101780นางมอญ กาทองทุ่ง62.50ปี 55
7291101797นายเส็ง คำวังจันทร์62.50ปี 55
7301101798นางสุจิน คำวังจันทร์62.50ปี 55
7311101804นางกลม ชัยนนถี62.50ปี 55
7321101804นางกลม ชัยนนถี62.50ปี 56
7331101804นางกลม ชัยนนถี57.25ปี 57 รอบ 1
7341101804นางกลม ชัยนนถี2.50ปี 57 รอบ 2
7351101804นางกลม ชัยนนถี60.00ปี 58
7361101804นางกลม ชัยนนถี60.00ปี 59
7371101804นางกลม ชัยนนถี60.00ปี 60
7381101804นางกลม ชัยนนถี51.33ปี 61
7391101804นางกลม ชัยนนถี56.80ปี 62
7401101811นางนวย เรือลม62.50ปี 55
7411101811นางนวย เรือลม57.25ปี 57 รอบ 1
7421101811นางนวย เรือลม2.50ปี 57 รอบ 2
7431101811นางนวย เรือลม60.00ปี 58
7441101811นางนวย เรือลม60.00ปี 59
7451101835นายอินสอน นาทิพย์69.75ปี 54
7461101839นายประเวทย์ งามดี69.75ปี 54
7471101839นายประเวทย์ งามดี62.50ปี 55
7481101856นายนิคม ประจวบ62.50ปี 55
7491101856นายนิคม ประจวบ57.25ปี 57 รอบ 1
7501101856นายนิคม ประจวบ2.50ปี 57 รอบ 2
7511101856นายนิคม ประจวบ60.00ปี 58
7521101856นายนิคม ประจวบ60.00ปี 59
7531101856นายนิคม ประจวบ60.00ปี 60
7541101856นายนิคม ประจวบ51.33ปี 61
7551101856นายนิคม ประจวบ56.80ปี 62
7561101857นางอำนวย มณีกาศ69.75ปี 54
7571101857นางอำนวย มณีกาศ62.50ปี 55
7581101862นางสาวดวงตาดำ ทาประเสริฐ57.25ปี 57 รอบ 1
7591101862นางสาวดวงตาดำ ทาประเสริฐ2.50ปี 57 รอบ 2
7601101862นางสาวดวงตาดำ ทาประเสริฐ60.00ปี 58
7611101862นางสาวดวงตาดำ ทาประเสริฐ60.00ปี 59
7621101862นางสาวดวงตาดำ ทาประเสริฐ60.00ปี 60
7631101862นางสาวดวงตาดำ ทาประเสริฐ51.33ปี 61
7641101862นางสาวดวงตาดำ ทาประเสริฐ56.80ปี 62
7651101865นายปรีชา ปารมาลย์69.75ปี 54
7661101868นายบุญช่วย เหมืองหลิ่ง69.75ปี 54
7671101868นายบุญช่วย เหมืองหลิ่ง62.50ปี 55
7681101870นายสมยศ เวียงนาค62.50ปี 55
7691101870นายสมยศ เวียงนาค57.25ปี 57 รอบ 1
7701101870นายสมยศ เวียงนาค2.50ปี 57 รอบ 2
7711101870นายสมยศ เวียงนาค60.00ปี 58
7721101870นายสมยศ เวียงนาค60.00ปี 59
7731101870นายสมยศ เวียงนาค60.00ปี 60
7741101870นายสมยศ เวียงนาค51.33ปี 61
7751101871นางอำพร เวียงนาค62.50ปี 55
7761101871นางอำพร เวียงนาค57.25ปี 57 รอบ 1
7771101871นางอำพร เวียงนาค2.50ปี 57 รอบ 2
7781101871นางอำพร เวียงนาค60.00ปี 58
7791101871นางอำพร เวียงนาค60.00ปี 59
7801101871นางอำพร เวียงนาค60.00ปี 60
7811101871นางอำพร เวียงนาค51.33ปี 61
7821101935นางสาวทองใบ วงศ์พุฒิ62.50ปี 55
7831101945นางลอน นุขันธ์69.75ปี 54
7841101949นายสนอง แก้วแหวน69.75ปี 54
7851101949นายสนอง แก้วแหวน62.50ปี 55
7861101949นายสนอง แก้วแหวน62.50ปี 56
7871101949นายสนอง แก้วแหวน57.25ปี 57 รอบ 1
7881101949นายสนอง แก้วแหวน2.50ปี 57 รอบ 2
7891101949นายสนอง แก้วแหวน60.00ปี 58
7901101949นายสนอง แก้วแหวน60.00ปี 59
7911101949นายสนอง แก้วแหวน60.00ปี 60
7921101949นายสนอง แก้วแหวน51.33ปี 61
7931101949นายสนอง แก้วแหวน56.80ปี 62
7941101951นางสุภาภรณ์ เวียงนาค69.75ปี 54
7951101951นางสุภาภรณ์ เวียงนาค62.50ปี 55
7961101951นางสุภาภรณ์ เวียงนาค62.50ปี 56
7971101951นางสุภาภรณ์ เวียงนาค57.25ปี 57 รอบ 1
7981101951นางสุภาภรณ์ เวียงนาค2.50ปี 57 รอบ 2
7991101951นางสุภาภรณ์ เวียงนาค60.00ปี 58
8001101951นางสุภาภรณ์ เวียงนาค60.00ปี 59
8011101952นางสาวขวัญหทัย อิทรรุจิกุล69.75ปี 54
8021101952นางสาวขวัญหทัย อิทรรุจิกุล62.50ปี 55
8031101952นางสาวขวัญหทัย อิทรรุจิกุล57.25ปี 57 รอบ 1
8041101952นางสาวขวัญหทัย อิทรรุจิกุล2.50ปี 57 รอบ 2
8051101952นางสาวขวัญหทัย อิทรรุจิกุล60.00ปี 58
8061101952นางสาวขวัญหทัย อิทรรุจิกุล60.00ปี 59
8071101952นางสาวขวัญหทัย อิทรรุจิกุล60.00ปี 60
8081101952นางสาวขวัญหทัย อิทรรุจิกุล51.33ปี 61
8091101952นางสาวขวัญหทัย อิทรรุจิกุล56.80ปี 62
8101101967นายหมาย ดุเหว่า69.75ปี 54
8111101972นายพัด เทียมแสน69.75ปี 54
8121101980นายเมือง หล่ายเจ็ด69.75ปี 54
8131101981นางจำปี ชัยมูล69.75ปี 54
8141102027นายบุญมี ขนุนปั๋น69.75ปี 54
8151102034นายดาบตำรวจอนันต์ สุทธินันท์69.75ปี 54
8161102034นายดาบตำรวจอนันต์ สุทธินันท์62.50ปี 55
8171102034นายดาบตำรวจอนันต์ สุทธินันท์62.50ปี 56
8181102034นายดาบตำรวจอนันต์ สุทธินันท์57.25ปี 57 รอบ 1
8191102034นายดาบตำรวจอนันต์ สุทธินันท์2.50ปี 57 รอบ 2
8201102039นางสิริพร บุตรน้อย69.75ปี 54
8211102039นางสิริพร บุตรน้อย62.50ปี 55
8221102039นางสิริพร บุตรน้อย57.25ปี 57 รอบ 1
8231102039นางสิริพร บุตรน้อย2.50ปี 57 รอบ 2
8241102039นางสิริพร บุตรน้อย60.00ปี 58
8251102039นางสิริพร บุตรน้อย60.00ปี 59
8261102039นางสิริพร บุตรน้อย60.00ปี 60
8271102039นางสิริพร บุตรน้อย51.33ปี 61
8281102039นางสิริพร บุตรน้อย56.80ปี 62
8291102041นางเพ็ญศรี ดอนดง69.75ปี 54
8301102042นางสาววันดี อ่อนโยน69.75ปี 54
8311102072นางสาวขนิษฐา จินดาเสน69.75ปี 54
8321102081นางสมคิด เสียงหวาน62.50ปี 55
8331102085นางวัลภา ยุวะกนิษฐ์62.50ปี 55
8341102090นางบรรเลง คำเปล่ง69.75ปี 54
8351102090นางบรรเลง คำเปล่ง62.50ปี 55
8361102090นางบรรเลง คำเปล่ง62.50ปี 56
8371102090นางบรรเลง คำเปล่ง57.25ปี 57 รอบ 1
8381102090นางบรรเลง คำเปล่ง2.50ปี 57 รอบ 2
8391102090นางบรรเลง คำเปล่ง60.00ปี 58
8401102090นางบรรเลง คำเปล่ง60.00ปี 59
8411102090นางบรรเลง คำเปล่ง60.00ปี 60
8421102090นางบรรเลง คำเปล่ง51.33ปี 61
8431102090นางบรรเลง คำเปล่ง56.80ปี 62
8441102093นางบุญจันทร์ คำพุกกะ62.50ปี 55
8451102093นางบุญจันทร์ คำพุกกะ62.50ปี 56
8461102093นางบุญจันทร์ คำพุกกะ57.25ปี 57 รอบ 1
8471102093นางบุญจันทร์ คำพุกกะ2.50ปี 57 รอบ 2
8481102093นางบุญจันทร์ คำพุกกะ60.00ปี 58
8491102093นางบุญจันทร์ คำพุกกะ60.00ปี 59
8501102093นางบุญจันทร์ คำพุกกะ60.00ปี 60
8511102093นางบุญจันทร์ คำพุกกะ51.33ปี 61
8521102093นางบุญจันทร์ คำพุกกะ56.80ปี 62
8531102094นายวิรัตน์ พรหมไพร62.50ปี 55
8541102094นายวิรัตน์ พรหมไพร62.50ปี 56
8551102094นายวิรัตน์ พรหมไพร57.25ปี 57 รอบ 1
8561102094นายวิรัตน์ พรหมไพร2.50ปี 57 รอบ 2
8571102094นายวิรัตน์ พรหมไพร60.00ปี 58
8581102094นายวิรัตน์ พรหมไพร60.00ปี 59
8591102094นายวิรัตน์ พรหมไพร60.00ปี 60
8601102094นายวิรัตน์ พรหมไพร51.33ปี 61
8611102094นายวิรัตน์ พรหมไพร56.80ปี 62
8621102100นางยอด แก้วแหวน69.75ปี 54
8631102100นางยอด แก้วแหวน62.50ปี 55
8641102100นางยอด แก้วแหวน62.50ปี 56
8651102100นางยอด แก้วแหวน57.25ปี 57 รอบ 1
8661102100นางยอด แก้วแหวน2.50ปี 57 รอบ 2
8671102100นางยอด แก้วแหวน60.00ปี 58
8681102100นางยอด แก้วแหวน60.00ปี 59
8691102100นางยอด แก้วแหวน60.00ปี 60
8701102100นางยอด แก้วแหวน51.33ปี 61
8711102100นางยอด แก้วแหวน56.80ปี 62
8721102108นายศราวุธ เขื่อนแข62.50ปี 55
8731102108นายศราวุธ เขื่อนแข62.50ปี 56
8741102108นายศราวุธ เขื่อนแข57.25ปี 57 รอบ 1
8751102108นายศราวุธ เขื่อนแข2.50ปี 57 รอบ 2
8761102108นายศราวุธ เขื่อนแข60.00ปี 58
8771102108นายศราวุธ เขื่อนแข60.00ปี 59
8781102108นายศราวุธ เขื่อนแข60.00ปี 60
8791102108นายศราวุธ เขื่อนแข51.33ปี 61
8801102108นายศราวุธ เขื่อนแข56.80ปี 62
8811102132นางสาวปัฐมปารณีย์ แสนแก้วทอง57.25ปี 57 รอบ 1
8821102132นางสาวปัฐมปารณีย์ แสนแก้วทอง2.50ปี 57 รอบ 2
8831102132นางสาวปัฐมปารณีย์ แสนแก้วทอง60.00ปี 58
8841102132นางสาวปัฐมปารณีย์ แสนแก้วทอง60.00ปี 59
8851102132นางสาวปัฐมปารณีย์ แสนแก้วทอง60.00ปี 60
8861102132นางสาวปัฐมปารณีย์ แสนแก้วทอง51.33ปี 61
8871102132นางสาวปัฐมปารณีย์ แสนแก้วทอง56.80ปี 62
8881102133นางนงนภัส แกล้วกล้า69.75ปี 54
8891102135นายดาบตำรวจบุญสงค์ มานพ62.50ปี 55
8901102135นายดาบตำรวจบุญสงค์ มานพ62.50ปี 56
8911102135นายดาบตำรวจบุญสงค์ มานพ57.25ปี 57 รอบ 1
8921102135นายดาบตำรวจบุญสงค์ มานพ2.50ปี 57 รอบ 2
8931102135นายดาบตำรวจบุญสงค์ มานพ60.00ปี 58
8941102135นายดาบตำรวจบุญสงค์ มานพ60.00ปี 59
8951102152นายเดช แก้วอิ่น69.75ปี 54
8961102154นายเสริม วงศ์ฉายา62.50ปี 55
8971102154นายเสริม วงศ์ฉายา57.25ปี 57 รอบ 1
8981102154นายเสริม วงศ์ฉายา2.50ปี 57 รอบ 2
8991102154นายเสริม วงศ์ฉายา60.00ปี 58
9001102154นายเสริม วงศ์ฉายา60.00ปี 59
9011102154นายเสริม วงศ์ฉายา60.00ปี 60
9021102154นายเสริม วงศ์ฉายา51.33ปี 61
9031102154นายเสริม วงศ์ฉายา56.80ปี 62
9041102163นางเรียน วงศ์ฉายา62.50ปี 55
9051102163นางเรียน วงศ์ฉายา57.25ปี 57 รอบ 1
9061102163นางเรียน วงศ์ฉายา2.50ปี 57 รอบ 2
9071102163นางเรียน วงศ์ฉายา60.00ปี 58
9081102163นางเรียน วงศ์ฉายา60.00ปี 59
9091102163นางเรียน วงศ์ฉายา60.00ปี 60
9101102163นางเรียน วงศ์ฉายา51.33ปี 61
9111102163นางเรียน วงศ์ฉายา56.80ปี 62
9121102174นายสมนึก สกุลอ๊อด62.50ปี 55
9131102175นายประนอม ถาโถม62.50ปี 55
9141102178นายสาคร ผันจะโป๊ะ69.75ปี 54
9151102182นางสาวบุญส่วย มะโนโฮ้ง69.75ปี 54
9161102182นางสาวบุญส่วย มะโนโฮ้ง62.50ปี 55
9171102189นางบัวฮอม สกุลปราโมทย์62.50ปี 55
9181102189นางบัวฮอม สกุลปราโมทย์57.25ปี 57 รอบ 1
9191102189นางบัวฮอม สกุลปราโมทย์2.50ปี 57 รอบ 2
9201102189นางบัวฮอม สกุลปราโมทย์60.00ปี 58
9211102189นางบัวฮอม สกุลปราโมทย์60.00ปี 59
9221102189นางบัวฮอม สกุลปราโมทย์60.00ปี 60
9231102189นางบัวฮอม สกุลปราโมทย์51.33ปี 61
9241102202นางล้อม ยิ้มแย้ม62.50ปี 55
9251102202นางล้อม ยิ้มแย้ม62.50ปี 56
9261102202นางล้อม ยิ้มแย้ม57.25ปี 57 รอบ 1
9271102202นางล้อม ยิ้มแย้ม2.50ปี 57 รอบ 2
9281102202นางล้อม ยิ้มแย้ม60.00ปี 58
9291102202นางล้อม ยิ้มแย้ม60.00ปี 59
9301102202นางล้อม ยิ้มแย้ม60.00ปี 60
9311102202นางล้อม ยิ้มแย้ม51.33ปี 61
9321102202นางล้อม ยิ้มแย้ม56.80ปี 62
9331102228นางซ้อย ปัญญาสุข69.75ปี 54
9341102244นางนฤมน พันพลูวงษ์69.75ปี 54
9351102245นายวรวิทย์ พันพลูวงษ์69.75ปี 54
9361102249นายนิวัตร กาวกาย62.50ปี 55
9371102250นางคำน้อย กาวกาย62.50ปี 55
9381102282นางไข่ ออมแก้ว69.75ปี 54
9391102282นางไข่ ออมแก้ว62.50ปี 55
9401102282นางไข่ ออมแก้ว62.50ปี 56
9411102282นางไข่ ออมแก้ว57.25ปี 57 รอบ 1
9421102282นางไข่ ออมแก้ว2.50ปี 57 รอบ 2
9431102282นางไข่ ออมแก้ว60.00ปี 58
9441102282นางไข่ ออมแก้ว25.00ปี 59
9451102283นายอั๋น ออมแก้ว69.75ปี 54
9461102283นายอั๋น ออมแก้ว62.50ปี 55
9471102283นายอั๋น ออมแก้ว62.50ปี 56
9481102283นายอั๋น ออมแก้ว57.25ปี 57 รอบ 1
9491102283นายอั๋น ออมแก้ว2.50ปี 57 รอบ 2
9501102283นายอั๋น ออมแก้ว60.00ปี 58
9511102283นายอั๋น ออมแก้ว25.00ปี 59
9521102300นางสาวมนสิกานต์ พงษ์สังกา69.75ปี 54
9531102301นายสุชาติ พงษ์สังกา69.75ปี 54
9541102302นางชัชชมนต์ สิริจิตตานนท์1,752.25ปี 57 รอบ 2
9551102308นายพัฒ อิ่นอ้น62.50ปี 55
9561102314นายศรัญกร ศตวรพรรณ624.75ปี 55
9571102314นายศรัญกร ศตวรพรรณ600.00ปี 58
9581102314นายศรัญกร ศตวรพรรณ600.00ปี 59
9591102314นายศรัญกร ศตวรพรรณ600.00ปี 60
9601102314นายศรัญกร ศตวรพรรณ513.33ปี 61
9611102314นายศรัญกร ศตวรพรรณ568.00ปี 62
9621102316นายศรีนวล เขื่อนแข62.50ปี 55
9631102316นายศรีนวล เขื่อนแข62.50ปี 56
9641102316นายศรีนวล เขื่อนแข57.25ปี 57 รอบ 1
9651102316นายศรีนวล เขื่อนแข2.50ปี 57 รอบ 2
9661102316นายศรีนวล เขื่อนแข60.00ปี 58
9671102316นายศรีนวล เขื่อนแข60.00ปี 59
9681102316นายศรีนวล เขื่อนแข60.00ปี 60
9691102316นายศรีนวล เขื่อนแข51.33ปี 61
9701102316นายศรีนวล เขื่อนแข56.80ปี 62
9711102320นายแป๋ง แมตสิบสอง62.50ปี 55
9721102326นายสุทิน แสนสุภา69.75ปี 54
9731102344นางสาวนงนุช ไข่คำ69.75ปี 54
9741102344นางสาวนงนุช ไข่คำ62.50ปี 55
9751102354นางรุ่งทิพย์ สายนาค69.75ปี 54
9761102354นางรุ่งทิพย์ สายนาค62.50ปี 55
9771102364นางจำนอง ปลาเงิน62.50ปี 55
9781102372นายวรัตถ์ กญทอง69.75ปี 54
9791102372นายวรัตถ์ กญทอง62.50ปี 55
9801102372นายวรัตถ์ กญทอง62.50ปี 56
9811102372นายวรัตถ์ กญทอง57.25ปี 57 รอบ 1
9821102372นายวรัตถ์ กญทอง2.50ปี 57 รอบ 2
9831102372นายวรัตถ์ กญทอง60.00ปี 58
9841102372นายวรัตถ์ กญทอง60.00ปี 59
9851102372นายวรัตถ์ กญทอง60.00ปี 60
9861102372นายวรัตถ์ กญทอง51.33ปี 61
9871102372นายวรัตถ์ กญทอง56.80ปี 62
9881102382นายจรูญ บุญสูง69.75ปี 54
9891102382นายจรูญ บุญสูง62.50ปี 55
9901102400นางประเสริฐ์ นาคคำ69.75ปี 54
9911102401นายสุเทพ เสียงเพราะ69.75ปี 54
9921102401นายสุเทพ เสียงเพราะ62.50ปี 55
9931102401นายสุเทพ เสียงเพราะ62.50ปี 56
9941102401นายสุเทพ เสียงเพราะ57.25ปี 57 รอบ 1
9951102401นายสุเทพ เสียงเพราะ2.50ปี 57 รอบ 2
9961102401นายสุเทพ เสียงเพราะ60.00ปี 58
9971102401นายสุเทพ เสียงเพราะ60.00ปี 59
9981102401นายสุเทพ เสียงเพราะ60.00ปี 60
9991102401นายสุเทพ เสียงเพราะ51.33ปี 61
10001102401นายสุเทพ เสียงเพราะ56.80ปี 62
10011102408นายธีรศานต์ โสวะนา69.75ปี 54
10021102408นายธีรศานต์ โสวะนา62.50ปี 55
10031102408นายธีรศานต์ โสวะนา62.50ปี 56
10041102408นายธีรศานต์ โสวะนา57.25ปี 57 รอบ 1
10051102408นายธีรศานต์ โสวะนา2.50ปี 57 รอบ 2
10061102408นายธีรศานต์ โสวะนา60.00ปี 58
10071102408นายธีรศานต์ โสวะนา60.00ปี 59
10081102408นายธีรศานต์ โสวะนา60.00ปี 60
10091102408นายธีรศานต์ โสวะนา51.33ปี 61
10101102408นายธีรศานต์ โสวะนา56.80ปี 62
10111102420นางสุรัตน์ สุขลิ้ม69.75ปี 54
10121102420นางสุรัตน์ สุขลิ้ม62.50ปี 55
10131102420นางสุรัตน์ สุขลิ้ม62.50ปี 56
10141102420นางสุรัตน์ สุขลิ้ม57.25ปี 57 รอบ 1
10151102420นางสุรัตน์ สุขลิ้ม2.50ปี 57 รอบ 2
10161102420นางสุรัตน์ สุขลิ้ม60.00ปี 58
10171102420นางสุรัตน์ สุขลิ้ม60.00ปี 59
10181102420นางสุรัตน์ สุขลิ้ม60.00ปี 60
10191102420นางสุรัตน์ สุขลิ้ม51.33ปี 61
10201102420นางสุรัตน์ สุขลิ้ม56.80ปี 62
10211102434นางลำยอง ถิ่นเดิม69.75ปี 54
10221102437นายชาญวิทย์ วงศ์ตะวัน62.50ปี 55
10231102437นายชาญวิทย์ วงศ์ตะวัน57.25ปี 57 รอบ 1
10241102437นายชาญวิทย์ วงศ์ตะวัน2.50ปี 57 รอบ 2
10251102444นายชาญวิทย์ รัตนเวทิน69.75ปี 54
10261102444นายชาญวิทย์ รัตนเวทิน62.50ปี 55
10271102444นายชาญวิทย์ รัตนเวทิน62.50ปี 56
10281102444นายชาญวิทย์ รัตนเวทิน57.25ปี 57 รอบ 1
10291102444นายชาญวิทย์ รัตนเวทิน2.50ปี 57 รอบ 2
10301102539นายจักรเพชร เวียงยา62.50ปี 55
10311102539นายจักรเพชร เวียงยา62.50ปี 56
10321102539นายจักรเพชร เวียงยา57.25ปี 57 รอบ 1
10331102539นายจักรเพชร เวียงยา2.50ปี 57 รอบ 2
10341102539นายจักรเพชร เวียงยา60.00ปี 58
10351102539นายจักรเพชร เวียงยา60.00ปี 59
10361102539นายจักรเพชร เวียงยา60.00ปี 60
10371102539นายจักรเพชร เวียงยา51.33ปี 61
10381102539นายจักรเพชร เวียงยา56.80ปี 62
10391102540นายถวิล นวลหงส์69.75ปี 54
10401102562นายเทียน แซ่บุ้น69.75ปี 54
10411102569นางสังเวียน วังป่า69.75ปี 54
10421102574นางเรือนคำ สวิง69.75ปี 54
10431102574นางเรือนคำ สวิง62.50ปี 55
10441102604นางจารุวรรณ ข่มอาวุธ62.50ปี 55
10451102645นายบุญศรี กาทองทุ่ง69.75ปี 54
10461102645นายบุญศรี กาทองทุ่ง62.50ปี 55
10471102822นางผุสดี อักฮาดศรี69.75ปี 54
10481102822นางผุสดี อักฮาดศรี62.50ปี 55
10491102822นางผุสดี อักฮาดศรี62.50ปี 56
10501102822นางผุสดี อักฮาดศรี57.25ปี 57 รอบ 1
10511102822นางผุสดี อักฮาดศรี2.50ปี 57 รอบ 2
10521102822นางผุสดี อักฮาดศรี60.00ปี 58
10531102822นางผุสดี อักฮาดศรี60.00ปี 59
10541102822นางผุสดี อักฮาดศรี60.00ปี 60
10551102822นางผุสดี อักฮาดศรี51.33ปี 61
10561102822นางผุสดี อักฮาดศรี56.80ปี 62
10571102830นายศรีนวล แดนอ่วน69.75ปี 54
10581102830นายศรีนวล แดนอ่วน62.50ปี 55
10591102830นายศรีนวล แดนอ่วน62.50ปี 56
10601102835นายมนัส คำอ่วน69.75ปี 54
10611102841นายธนพล ลือกิติ69.75ปี 54
10621102842นายผดุงศักดิ์ มณีรัตน์575.00ปี 57 รอบ 1
10631102842นายผดุงศักดิ์ มณีรัตน์24.75ปี 57 รอบ 2
10641102842นายผดุงศักดิ์ มณีรัตน์600.00ปี 58
10651102842นายผดุงศักดิ์ มณีรัตน์600.00ปี 59
10661102842นายผดุงศักดิ์ มณีรัตน์600.00ปี 60
10671102842นายผดุงศักดิ์ มณีรัตน์513.33ปี 61
10681102842นายผดุงศักดิ์ มณีรัตน์568.00ปี 62
10691102885นายพูนลาภ ไชยมงคล69.75ปี 54
10701102885นายพูนลาภ ไชยมงคล62.50ปี 55
10711102885นายพูนลาภ ไชยมงคล62.50ปี 56
10721102885นายพูนลาภ ไชยมงคล57.25ปี 57 รอบ 1
10731102885นายพูนลาภ ไชยมงคล2.50ปี 57 รอบ 2
10741102885นายพูนลาภ ไชยมงคล60.00ปี 58
10751102885นายพูนลาภ ไชยมงคล60.00ปี 59
10761102885นายพูนลาภ ไชยมงคล60.00ปี 60
10771102885นายพูนลาภ ไชยมงคล51.33ปี 61
10781102885นายพูนลาภ ไชยมงคล56.80ปี 62
10791102894นายสมคิด ยืนบุญ624.75ปี 55
10801102926นางแสงทิพย์ แสนหาญ69.75ปี 54
10811102959นายยวง เทียมแสน69.75ปี 54
10821102962นางนันทา ชุมภูอินทร์62.50ปี 55
10831102962นางนันทา ชุมภูอินทร์62.50ปี 56
10841102962นางนันทา ชุมภูอินทร์57.25ปี 57 รอบ 1
10851102962นางนันทา ชุมภูอินทร์2.50ปี 57 รอบ 2
10861102979นางวันเพ็ญ เสียงเพราะ56.80ปี 62
10871103032นางปรานอม พุธทรง60.00ปี 58
10881103060นางทองอิน เลิศวิชา57.25ปี 57 รอบ 1
10891103060นางทองอิน เลิศวิชา2.50ปี 57 รอบ 2
10901103060นางทองอิน เลิศวิชา60.00ปี 58
10911103060นางทองอิน เลิศวิชา60.00ปี 59
10921103060นางทองอิน เลิศวิชา60.00ปี 60
10931103060นางทองอิน เลิศวิชา51.33ปี 61
10941103085นายสมุน หมุดปิน69.75ปี 54
10951103087นายบัวลอย กำไร69.75ปี 54
10961103127นายเจริญ ชัยวงษ์55.00ปี 60
10971103207นางทอง กันทะวงศ์62.50ปี 55
10981103207นางทอง กันทะวงศ์62.50ปี 56
10991103207นางทอง กันทะวงศ์57.25ปี 57 รอบ 1
11001103207นางทอง กันทะวงศ์2.50ปี 57 รอบ 2
11011103207นางทอง กันทะวงศ์60.00ปี 58
11021103207นางทอง กันทะวงศ์60.00ปี 59
11031103207นางทอง กันทะวงศ์60.00ปี 60
11041103207นางทอง กันทะวงศ์51.33ปี 61
11051103207นางทอง กันทะวงศ์56.80ปี 62
11061103269นายสุพันธ์ นออินทร์62.50ปี 55
11071103269นายสุพันธ์ นออินทร์62.50ปี 56
11081103269นายสุพันธ์ นออินทร์57.25ปี 57 รอบ 1
11091103269นายสุพันธ์ นออินทร์2.50ปี 57 รอบ 2
11101103269นายสุพันธ์ นออินทร์60.00ปี 58
11111103269นายสุพันธ์ นออินทร์60.00ปี 59
11121103269นายสุพันธ์ นออินทร์60.00ปี 60
11131103269นายสุพันธ์ นออินทร์51.33ปี 61
11141103289นายสุทัศน์ ป่าแขม62.50ปี 55
11151103313นางดาลัด สิมมาลา62.50ปี 55
11161103313นางดาลัด สิมมาลา57.25ปี 57 รอบ 1
11171103313นางดาลัด สิมมาลา2.50ปี 57 รอบ 2
11181103412นายเจริญทรัพย์ ถิ่นสิทธิ์62.50ปี 55
11191103412นายเจริญทรัพย์ ถิ่นสิทธิ์62.50ปี 56
11201103412นายเจริญทรัพย์ ถิ่นสิทธิ์57.25ปี 57 รอบ 1
11211103412นายเจริญทรัพย์ ถิ่นสิทธิ์2.50ปี 57 รอบ 2
11221103412นายเจริญทรัพย์ ถิ่นสิทธิ์60.00ปี 58
11231103412นายเจริญทรัพย์ ถิ่นสิทธิ์60.00ปี 59
11241103412นายเจริญทรัพย์ ถิ่นสิทธิ์60.00ปี 60
11251103412นายเจริญทรัพย์ ถิ่นสิทธิ์51.33ปี 61
11261103412นายเจริญทรัพย์ ถิ่นสิทธิ์56.80ปี 62
11271103438นางเมืองใจ สกุลอ๊อด69.75ปี 54
11281103438นางเมืองใจ สกุลอ๊อด62.50ปี 55
11291103529นายจำรัส แจ่มแจ้ง69.75ปี 54
11301103529นายจำรัส แจ่มแจ้ง62.50ปี 55
11311103529นายจำรัส แจ่มแจ้ง62.50ปี 56
11321103529นายจำรัส แจ่มแจ้ง57.25ปี 57 รอบ 1
11331103529นายจำรัส แจ่มแจ้ง2.50ปี 57 รอบ 2
11341103529นายจำรัส แจ่มแจ้ง60.00ปี 58
11351103529นายจำรัส แจ่มแจ้ง60.00ปี 59
11361103529นายจำรัส แจ่มแจ้ง60.00ปี 60
11371103529นายจำรัส แจ่มแจ้ง51.33ปี 61
11381103529นายจำรัส แจ่มแจ้ง56.80ปี 62
11391103575นางลำดวน อินต๊ะปัญญา62.50ปี 55
11401103609นายกำธร สันติภาพวิวัฒนา62.50ปี 55
11411103664นางสุทิน ฝักฝ่าย69.75ปี 54
11421103664นางสุทิน ฝักฝ่าย62.50ปี 55
11431103664นางสุทิน ฝักฝ่าย62.50ปี 56
11441103779นายณัฐพงศ์ สมบูรณ์ชัย62.50ปี 55
11451103779นายณัฐพงศ์ สมบูรณ์ชัย57.25ปี 57 รอบ 1
11461103779นายณัฐพงศ์ สมบูรณ์ชัย2.50ปี 57 รอบ 2
11471103779นายณัฐพงศ์ สมบูรณ์ชัย60.00ปี 58
11481103779นายณัฐพงศ์ สมบูรณ์ชัย60.00ปี 59
11491103779นายณัฐพงศ์ สมบูรณ์ชัย60.00ปี 60
11501103779นายณัฐพงศ์ สมบูรณ์ชัย51.33ปี 61
11511103779นายณัฐพงศ์ สมบูรณ์ชัย56.80ปี 62
11521103806นายวัชพล นาวาจักร์69.75ปี 54
11531103817นางไข่แก้ว ละหงษ์62.50ปี 55
11541103817นางไข่แก้ว ละหงษ์62.50ปี 56
11551103817นางไข่แก้ว ละหงษ์57.25ปี 57 รอบ 1
11561103817นางไข่แก้ว ละหงษ์2.50ปี 57 รอบ 2
11571103817นางไข่แก้ว ละหงษ์60.00ปี 58
11581103817นางไข่แก้ว ละหงษ์60.00ปี 59
11591103817นางไข่แก้ว ละหงษ์60.00ปี 60
11601103817นางไข่แก้ว ละหงษ์51.33ปี 61
11611103817นางไข่แก้ว ละหงษ์56.80ปี 62
11621103942นายอุทิน เย็นจิตร64.00ปี 54
11631103942นายอุทิน เย็นจิตร62.50ปี 55
11641103942นายอุทิน เย็นจิตร62.50ปี 56
11651103942นายอุทิน เย็นจิตร57.25ปี 57 รอบ 1
11661103942นายอุทิน เย็นจิตร2.50ปี 57 รอบ 2
11671103942นายอุทิน เย็นจิตร60.00ปี 58
11681103942นายอุทิน เย็นจิตร60.00ปี 59
11691103942นายอุทิน เย็นจิตร60.00ปี 60
11701103942นายอุทิน เย็นจิตร51.33ปี 61
11711104060นายเอ็ด แสงสร้อย40.75ปี 54
11721104060นายเอ็ด แสงสร้อย62.50ปี 55
11731104060นายเอ็ด แสงสร้อย62.50ปี 56
11741104060นายเอ็ด แสงสร้อย57.25ปี 57 รอบ 1
11751104060นายเอ็ด แสงสร้อย2.50ปี 57 รอบ 2
11761104060นายเอ็ด แสงสร้อย60.00ปี 58
11771104060นายเอ็ด แสงสร้อย60.00ปี 59
11781104060นายเอ็ด แสงสร้อย60.00ปี 60
11791104060นายเอ็ด แสงสร้อย51.33ปี 61
11801104060นายเอ็ด แสงสร้อย56.80ปี 62
11811104117นายชาติ สมบัติโต34.75ปี 54
11821104158นางสุจินดา บุญตานนท์62.50ปี 55
11831104158นางสุจินดา บุญตานนท์62.50ปี 56
11841104158นางสุจินดา บุญตานนท์57.25ปี 57 รอบ 1
11851104158นางสุจินดา บุญตานนท์2.50ปี 57 รอบ 2
11861104158นางสุจินดา บุญตานนท์60.00ปี 58
11871104158นางสุจินดา บุญตานนท์60.00ปี 59
11881104158นางสุจินดา บุญตานนท์60.00ปี 60
11891104158นางสุจินดา บุญตานนท์51.33ปี 61
11901104158นางสุจินดา บุญตานนท์56.80ปี 62
11911104162นายบรรเลง ชาญกล้า62.50ปี 55
11921104286นางสาวธนิตา คงชื่น58.25ปี 54
11931104286นางสาวธนิตา คงชื่น312.25ปี 55
11941104303นางปฐณี บรรลือ62.50ปี 55
11951104303นางปฐณี บรรลือ62.50ปี 56
11961104303นางปฐณี บรรลือ57.25ปี 57 รอบ 1
11971104303นางปฐณี บรรลือ2.50ปี 57 รอบ 2
11981104303นางปฐณี บรรลือ60.00ปี 58
11991104303นางปฐณี บรรลือ60.00ปี 59
12001104303นางปฐณี บรรลือ60.00ปี 60
12011104303นางปฐณี บรรลือ51.33ปี 61
12021104394นางสาวสลิลทิพย์ สุปัน900.00ปี 60
12031104406นางวลัยลักษณ์ แจ่มผล60.00ปี 60
12041104437นายประยงค์ รสเข้ม60.00ปี 59
12051104437นายประยงค์ รสเข้ม60.00ปี 60
12061104437นายประยงค์ รสเข้ม51.33ปี 61
12071104437นายประยงค์ รสเข้ม56.80ปี 62
12081104470นางยินดี อุตรพงษ์520.00ปี 59
12091104606นายนิธิ พานิชพันธ์50.00ปี 59

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้สมาชิกหรือผู้มีสิทธิหรือทายาทของสมาชิกหรือทายาทของผู้มีสิทธิที่ถึงแก่กรรมแล้ว โปรดนำหลักฐานการเป็นทายาทมาติดต่อขอรับเงินได้ทุกวันทำการ

ติดต่อสหกรณ์ฯ