รับสมัคร กกส. ทำหน้าที่ปี 2565 – 2566

เนื่องจากสหกณ์ฯ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (กกส.) ในปี 2565 และ ปี 2566

โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กกส. ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

  1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 69 [คลิกที่นี่ดูข้อบังคับสหกรณ์ฯ]
  3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

เอกสาร หลักฐาน

  1. สำเนาวุฒิการศึกษา
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรสมาชิก หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  5. รูปถ่ายขนาด 9 x 13 ซม. จำนวน 1 ใบ

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน

ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ และ ใบสมัคร

ติดต่อสหกรณ์ฯ