รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 โดยจะเป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอชื่อผู้สมัครให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครไว้ ดังนี้

  1. เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบกิจการ และสามารถปรับใช้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบ 
  2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหาร และเทคนิคในการบริหารงานสมัยใหม่ สามารถวิเคราะห์  และประเมินการบริหารงาน ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสหกรณ์ได้
  3. ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  4. ต้องไม่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเดียวกับผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น  หรือผู้ที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่นใด  หรือตามลักษณะต้องห้ามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2563  

วิธีการรับสมัครของสหกรณ์ฯ

บุคคลหรือนิติบุคคล สามารถยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5451-1777, 0-5452-4444 
ระหว่างวันที่  9 – 12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศสหกรณ์ฯ และ ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

วิธีการคัดเลือกของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ ดำเนินการโดยใช้วิธีการหย่อนบัตรลงคะแนนในหีบบัตร  ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ