แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อ่านวารสาร สอ.ครูแพร่ ประจำปี 2564

เชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อ่านวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประจำปี 2564 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบสหกรณ์ สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และนำข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไป

คำชี้แจ้ง

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบสหกรณ์ สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์

โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อและแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะหากท่านต้องการให้สหกรณ์เพิ่มเติมหรือปรับปรุงในด้านใด ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ไม่มีผลใด ๆ ต่อการรับบริการของสหกรณ์

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขออภัยขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาตอบแบบสอบถามแล้วครับ

หมายเหตุ สมาชิก 1 ท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ 1 ครั้ง สิ้นสุดช่วงเวลาการตอบแบบสอบถามวันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์ฯ มีรางวัลให้สมาชิกที่ตอบคำถาม 50 รางวัล รางวัลละ 100 บาท รวมจำนวน 5,000 บาท โดยการสุ่มจากสมาชิกที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และให้ได้รับเพียง 1 รางวัลต่อ 1 เลขทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก

ติดต่อสหกรณ์ฯ