แจ้ง ข้อปฏิบัติในการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เปิดลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อให้บุคคลทั่วได้ใช้ออกกำลังกาย ทั้งนี้การให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการดังกล่าวต้องมีความเรียบร้อย และ ปลอดภัย จึงได้กำหนดข้อปฏิบัติในการใช้บริการลานกีฬาอเนกประสงค์ไว้ ตามประกาศนี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ