สรรหาบริษัทประกันภัย ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันภัย เพื่อทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565

โดยสหกรณ์ฯ ได้กำหนดเงื่อนไข, หลักเกณฑ์, คุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้ารับการสรรหา, วิธีการเสนอราคา และวิธีการยื่นซองพร้อมกำหนดการยื่นซองเสนอราคา ตามประกาศนี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ