เปิดให้บริการเงินกู้โควิด 2019 โครงการ 3

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย และมีแนวโน้วแพร่กระจายในวงกว้าง มีผู้ติดเชื้อมากขึ้น รวมถึงสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โครงการ 3 ขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากไวรัส COVID 19 และให้สมาชิกได้มีเงินในการดำรงชีพในช่วงที่ไวรัสแพร่ระบาด

จำนวนเงินกู้

ขอกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50 ต่อปี (เปลี่ยนแปลงตามประกาศของสหกรณ์ฯ)

เงื่อนไขการให้เงินกู้

 1. สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 2. สมาชิกที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทุกกรณี สามารถกู้ได้
 3. สมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระต้องไม่เกิน 3 งวด หากเกิน 3 งวดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 4. สมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระให้หักชำระหนี้ค้างของตนเองทั้งหมด และหักกลบเงินกู้ พ19 และ ฉฌ ทุกสัญญา
 5. ให้ผู้ขอกู้สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่สหกรณ์ฯ จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับสมาชิก
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร สส.อค.พร.2 ได้ที่นี่
 6. มีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน 1 คน

วิธีการขอกู้

 1. ยื่นจองคิวผ่านเว็บไซต์บริการข้อมูลสมาชิกออนไลน์ www.memberptscoop.com
 2. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รับลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ และ แจ้งสิทธิผ่านระบบสื่อสาร เพื่อนัดหมายวันที่ทำสัญญา
 3. เมื่อได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว รับเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ ของสมาชิก

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 หรือตามประกาศของสหกรณ์ฯ

ไฟล์ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ COVID 2019 โครงการ 3


เอกสารประกอบการขอกู้ “COVID-19” โครงการ 3 เมื่อเจ้าหน้าที่นัดทำสัญญา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือสำเนาบัตรข้าราชการของคู่สมรสผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ค้ำ จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือสำเนาบัตรข้าราชการของคู่สมรสผู้ค้ำ จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำ จำนวน 2 ฉบับ
 8. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ค้ำ จำนวน 2 ฉบับ
 9. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตร/หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) ของผู้กู้, ผู้ค้ำ และคู่สมรส จำนวน 1 ฉบับ
 10. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ
 11. สลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน ให้รับรองสำเนาด้วยตนเอง (สำหรับสลิปจากระบบ E-Money)
 12. กรณีหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดหน่วยเอกชน/หน่ยอาชีวะ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยนำส่งสหกรณ์เบิก สลิปเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่การเงิน / ผอ.กองคลัง และ ผู้บังคัญบัญชา / ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รับรอง พร้อมตราของหน่วยงาน/สถานศึกษาประทับกำกับทุกครั้ง
 13. สังกัดหน่วยหักบัญชีธนาคารสมาชิก ให้แนบรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน

เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง (หมึกแห้งสีน้ำเงินเท่านั้น)
และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้กู้ให้สหกรณ์ฯ ในใบคำขอกู้

“กรุณาส่งเอกสารประกอบการขอกู้ และกรอกเอกสารให้ครบถ้วน
เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ”


วิธีการขอกู้ผ่านเว็บไซต์ Memberservice

1. เตรียมข้อมูล ดังนี้
– ข้อมูลผู้ค้ำประกัน เช่น เลขทะเบียนสมาชิก, ชื่อ-สกุล และ เบอร์โทรศัพท์
ไฟล์รูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF (ขนาดไม่เกิน 5 MB) สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด เก็บไว้ในเครื่องที่ใช้ในการกรอกคำขอจองคิวกู้

2. เข้าเว็บไซต์ www.memberptscoop.com

3. เข้าสู่ระบบโดยใช้
ชื่อผู้ใช้งาน: เลขทะเบียนสมาชิก
รหัสผ่าน: เลขบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก
(เฉพาะครั้งแรก หรือยังไม่ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน)

4. คลิกเมนู คำขอกู้เงินโควิด-19 โครงการ 3 ปี 64 ปุ่มสีเขียว

5. กรอกแบบฟอร์มคำขอกู้เงินให้เรียบร้อย และ กดปุ่มส่งคำขอ

ตัวอย่างแบบฟอร์ม เงินกู้ COVID-19 โครงการ3

6. เว็บไซต์จะแจ้งลำดับการลงทะเบียนให้ทราบ

7. สมาชิกสามารถคลิกเมนู คำขอกู้เงินโควิด-19 โครงการ 3 ปี 64 อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบลำดับการขอกู้เงิน และสามารถขอยกเลิกคำขอกู้ได้ ตัวอย่างตามรูปภาพ

8. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งวันทำสัญญาเงินกู้โควิด19 โครงการ 3

ติดต่อสหกรณ์ฯ