ขยายเวลาปล่อยเงินกู้โควิด 19 โครงการ 2

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 มีมติให้ขยายเวลาโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โครงการ 2 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564

รายละเอียดตามประกาศนี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ