เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี

ด้วยการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564 มีมติอนุมัติให้เปิดรับสมาชิกสามัญเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิก และเปิดโอกาสให้กับสมาชิกที่เคยลาออก เข้ามาเป็นสมาชิกอีกครั้ง

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ