เปิดให้เงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉฌ.) 2

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 61 ได้เปิดให้บริการเงินกู้ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน ชื่อ “เงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉฌ.) 2” โดยกำหนดให้บริการสมาชิกตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

มีรายละเอียดตามประกาศ ดังนี้

ทั้งนี้สมาชิกสามารถลงทะเบียนขอกู้เงิน ฉฌ.2 ออนไลน์ ได้ทางเว็บไซต์บริการข้อมูลสมาชิกออนไลน์ ของสหกรณ์ฯ

www.memberptscoop.com

เข้าเมนู “ลงทะเบียนขอกู้เงินฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉฌ.)”

ติดต่อสหกรณ์ฯ