แจ้งเปลี่ยนเวลาทำการช่วงโควิด-19

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการชั่วคราว เป็นเวลา 9.00 น. – 15.00 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

เนื่องด้วยสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการของรัฐบาล และเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของสมาชิกสหกรณ์ฯ และลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สหกรณ์ฯ จึง ปรับเวลาทำการเป็น

9.00 น. – 15.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ติดต่อสหกรณ์ฯ