เปิดรับสมัครผู้แทนสมาชิกประจำหน่วยสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2564 – 2565

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 สหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศ รับสมัครผู้แทนสมาชิกประจำหน่วยสหกรณ์ ประจำปี 2564-2565 เนื่องด้วยผู้แทนสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 – 2563 ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้ว จำนวน 2 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จึงต้องดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2563 ข้อ 62 และปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2563 สหกรณ์ฯ จึงได้กำหนดแนวทางการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปีบัญชี 2564 – 2565 ดังนี้

  1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
  2. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยส่งที่กรรมการประจำหน่วยของสมาชิก ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564
  3. สหกรณ์ฯ มอบหมายให้ กรรมการประจำหน่วย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
  4. กำหนดให้มีการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564 (หากหน่วยใดมีผู้สมัครเท่ากับจำนวนผู้แทนสมาชิกที่ต้องเลือกตั้ง ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้แทนสมาชิกในหน่วยนั้น โดยไม่ต้องดำเนินการเลือกตั้ง)
  5. กรรมการประจำหน่วย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมรายชื่อผู้แทนสมาชิก ส่งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
  6. อัตราส่วนจำนวนสมาชิก 20 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน หากมีเศษของอัตราส่วนเกินกึ่งหนึ่งให้มีผู้แทนสมาชิกเพิ่มอีก 1 คน
  7. ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือก จะดำรงตำแหน่ง 2 ปีบัญชีสหกรณ์ คือ ปีบัญชี 2564 – 2565
  8. สหกรณ์ฯ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำหน่วยสหกรณ์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ

ติดต่อสหกรณ์ฯ