เชิญสมาชิกร่วมประกวดคำขวัญและออกแบบโลโก้ งานครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคำขวัญ และออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) สำหรับใช้ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของสหกรณ์ฯ ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดตั้งชื่อการจัดงานและการออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอเผยแพร่สู่สาธารณชน
 2. เพื่อคัดเลือกชื่องานและตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศ ใช้เป็นชื่อของการจัดงานและเป็นตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 3. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจน และสร้างการรับรู้และจดจำในการจัดงานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด แก่สมาชิกและสาธารณชนทั่วไป

1. คำขวัญครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ฯ

1.1 ส่งคำขวัญ โดยพิมพ์ตัวหนังสือสีดำ หรือเขียนด้วยปากกาลงในกระดาษขนาด A4 พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์

1.2 มีข้อความที่สื่อความหมายถึงการครบรอบ 60 ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด และ แต่งเป็นประโยคไม่เกิน 18 พยางค์

1.3 สมาชิกผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน

2. การออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานครบรอบ 60 ปี

2.1 ส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ ในรูปแบบสี

2.2 ผลงานการออกแบบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.2.1 มีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงการครบรอบ 60 ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
2.2.2 กำหนดให้ใช้สีเขียว ในการออกแบบตราสัญลักษณ์เป็นหลัก

2.3 ไม่ลอกเลียนแบบผลงานของหน่วยงานหรือบุคคลอื่น

2.4 เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน

2.5 ออกแบบตราสัญลักษณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือภาพวาด

2.6 พิมพ์ผลงานลงบนกระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A4 (ไม่น้อยกว่า 18 ซม. x 22 ซม.) ถ้าเป็นภาพวาดให้วาดบนกระดาษวาดภาพขนาด A4 และติดผลงานลงบน Feature board พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ และแนวคิดในการออกแบบด้านหลังผลงาน

2.7 เฉพาะผลงานกราฟิกต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ในรูปแบบ AI , PSD และ JPG

2.8. สมาชิกผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประเภทสามัญ

หมายเหตุ คณะกรรมการดำเนินการ , ผู้ตรวจสอบกิจการ , เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และสมาชิกในครอบครัวไม่มีสิทธิในการส่งผลงานเข้าประกวด

กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ส่งผลงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ในวันและเวลาทำการ
 • สิ้นสุดการรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ขยายส่งถึงวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะทาง website สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
 • มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ คำขวัญ งานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
  จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศ การออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000.- บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

งานประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 054-511777 ต่อ 101 ในวันและเวลาทำการ


ดาวน์โหลด

ติดต่อสหกรณ์ฯ