หลักเกณฑ์เงินกู้โควิด 2019 โครงการ 2

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบประสบปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จึงให้จัดทำโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โครงการ 2 ขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากไวรัส COVID 19 และให้สมาชิกได้มีเงินในการดำรงชีพในช่วงที่ไวรัสแพร่ระบาด

จำนวนเงินกู้

ขอกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50 ต่อปี

เงื่อนไขการให้เงินกู้

 1. สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 2019
 2. สมาชิกที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทุกกรณี สามารถกู้ได้
 3. สมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระต้องไม่เกิน 3 งวด หากเกิน 3 งวดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 4. ต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้ไม่น้อยกว่า 500 บาท
 5. สมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระ ต้องหักชำระหนี้ค้างก่อน
 6. มีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน 1 คน

วิธีการขอกู้

 1. ยื่นจองคิวผ่านเว็บไซต์บริการข้อมูลสมาชิกออนไลน์ www.memberptscoop.com
 2. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รับลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ และ แจ้งสิทธิผ่านระบบสื่อสาร เพื่อนัดหมายวันที่ทำสัญญา
 3. เมื่อได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้วให้สามารถรับเงินกู้ผ่านระบบ ATM ได้

ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ถึง พฤษภาคม 2564 หรือตามประกาศของสหกรณ์ฯ

ไฟล์ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ COVID 2019 โครงการ 2


เอกสารประกอบการขอกู้ “COVID-19” โครงการ 2 เมื่อเจ้าหน้าที่นัดทำสัญญา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือสำเนาบัตรข้าราชการของคู่สมรสผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ค้ำ จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือสำเนาบัตรข้าราชการของคู่สมรสผู้ค้ำ จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำ จำนวน 2 ฉบับ
 8. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ค้ำ จำนวน 2 ฉบับ
 9. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตร/หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) ของผู้กู้, ผู้ค้ำ และคู่สมรส จำนวน 1 ฉบับ
 10. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ
 11. สลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน ให้รับรองสำเนาด้วยตนเอง
 12. กรณีหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สลิปเงินเดือนต้องให้เจ้าหน้าที่การเงิน / ผอ.กองคลัง และ ผู้บังคัญบัญชา / ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รับรอง พร้อมตราของหน่วยงาน/สถานศึกษาประทับกำกับ

เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง (หมึกแห้งสีน้ำเงินเท่านั้น)
และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้กู้ให้สหกรณ์ฯ ในใบคำขอกู้

“กรุณาส่งเอกสารประกอบการขอกู้ และกรอกเอกสารให้ครบถ้วน
เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ”


วิธีการขอกู้ผ่านเว็บไซต์ Memberservice

1. เตรียมข้อมูล ดังนี้
– ข้อมูลผู้ค้ำประกัน เช่น เลขทะเบียนสมาชิก, ชื่อ-สกุล และ เบอร์โทรศัพท์
ไฟล์รูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF (ขนาดไม่เกิน 1MB) สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด เก็บไว้ในเครื่องที่ใช้ในการกรอกคำขอจองคิวกู้

2. เข้าเว็บไซต์ www.memberptscoop.com

3. เข้าสู่ระบบโดยใช้
ชื่อผู้ใช้งาน: เลขทะเบียนสมาชิก
รหัสผ่าน: เลขบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก
(เฉพาะครั้งแรก หรือยังไม่ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน)

4. คลิกเมนู โควิด-19(2564) เลือก คำขอกู้เงินโควิด 19 (2564) ด้านบน

5. กรอกแบบฟอร์มคำขอกู้เงินให้เรียบร้อย และ กดปุ่มส่งคำขอ

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอจองคิวกู้โควิด 2019 (โครงการ2) ออนไลน์

6. เว็บไซต์จะแจ้งลำดับการลงทะเบียนให้ทราบ

7. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งวันทำสัญญาเงินกู้โควิด19 โครงการ 2

ติดต่อสหกรณ์ฯ