ชสอ. จัดทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน โครงการละ 15,000 บาท

ด้วยทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 โครงการละ 15,000 บาท (จังหวัดละ 1 โครงการ) ตามหลักเกณฑ์การพิจารณของ ชสอ. นั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งโครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าว

โดยจัดส่งโครงการมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์ และแบบแสดงรายละเอียดโครงการ ได้ที่ปุ่มข้างล่างนี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ