เปิดให้เงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉฌ.)

การเปิดให้กู้เงินฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉฌ.) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เนื่องด้วยต้องการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาในการชำระค่าสวัสดิการต่างๆ และความจำเป็นอื่นๆ

โดยมีหลักเกณฑ์การขอกู้ดังนี้

1. สมาชิกที่มีความประสงค์จะกู้เงิน ฉฌ. ต้องยื่นคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด

2. วงเงินกู้ที่ให้กู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินพึงมีพึงได้ตามส่วนธุรกิจที่ทำไว้กับสหกรณ์ฯ ในระหว่างปีบัญขีของสหกรณ์ฯ
กรณี สมาชิกที่ถูกอายัดเงินจากหน่วยงานอื่น จะกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของยอดเงินคงเหลือจากการส่งชำระให้หน่วยงานนั้นๆแล้ว

3. หลักประกัน เป็น เงินพึงมีพึงได้ตามส่วนธุรกิจที่ทำไว้กับสหกรณ์ฯ

4. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดการชำระหนี้กับสหกรณ์ฯ ยกเว้นกู้เพื่อชำระหนี้ของสหกรณ์ฯ

5. ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 5.75 (ณ ม.ค. 2564)

6. การชำระหนี้เงินกู้ ทางสหกรณ์ฯ เป็นผู้กำหนด

สหกรณ์ฯ จะดำเนินการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉฌ.) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดำเนินการขอจองคิวเพื่อกู้เงิน ฉฌ. ตามแบบฟอร์มออนไลน์ที่สหกรณ์ฯ กำหนดไว้


ติดต่อสหกรณ์ฯ