แจ้งงดบริการจ่ายเงินกู้ทุกประเภทชั่วคราว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2563 และสหกรณ์ฯ ต้องเตรียมจัดทำงบการเงินต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และรับรองงบดุล

สหกรณ์ฯ จึงจำเป็นต้องงดบริการจ่ายเงินกู้ทุกประเภทชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ฝ่ายสินเชื่อ ยังให้บริการสมาชิกเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ และยื่นคำขอกู้ได้ตามปกติ

สามารถดาวน์โหลดประกาศเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสหกรณ์ฯ