เพิ่มวันหยุดทำการกรณีพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 2563

เดือนพฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เห็นชอบให้กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 และ วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 60 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 มีมติให้สหกรณ์ฯ หยุดงานเป็นกรณีพิเศษในวันดังกล่าว เพิ่มเติมจากวันหยุดประจำปีสหกรณ์ฯ

สามารถดาวน์โหลดประกาศเพื่อดูรายละเอียด

ติดต่อสหกรณ์ฯ