แจ้งขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด แจ้งสมาชิกผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สหกรณ์ฯ จะดำเนินการขายทอดตลาดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ยี่ห้อ Lenovo จำนวน 22 เครื่อง

โดยสหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันขายทอดตลาด เดิมเป็นวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ตามประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ โดยผู้สนใจสามารถขอดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระลอ และจะเริ่มประมูลในเวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้สามารถดาวน์โหลดประกาศเพื่อดูรายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลได้

ติดต่อสหกรณ์ฯ