ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

วันที่ 26 เมษายน 2566 นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ เภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ฯ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ