การอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์​

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์​

ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พ.ศ. 2567 – 2569 ระหว่างวันที่ วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

2. เพื่อให้มีทิศทางในการบริหารสหกรณ์ฯ ที่ชัดเจน มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

3. เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายของสหกรณ์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ฯ

ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ปานดอนไพร สหกรณ์จังหวัดแพร่ ประธานในพิธี ได้รับเกียรติจาก

ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด และคณะเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ​ จำนวน14​6​คน​ เป็นบุคลากรจาก 1)สหกรณ์ต่างๆทั่วภาคเหนือ 40 สหกรณ์ 2)สหกรณ์ต่างๆทุกสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ และ 3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่​ จำกัด​ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกชั้นนำ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

ติดต่อสหกรณ์ฯ