ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา  และได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 แล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ คือ
นางสาวอทิตยา จากสีพรม ลำดับที่ 1
ขอให้ผู้สอบได้ไปรายงานตัวและปฎิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
ติดต่อสหกรณ์ฯ