ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ จึงได้กำหนดให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2566

ติดต่อสหกรณ์ฯ