สหกรณ์ฯ จัดสัมมนาผู้แทนสมาชิกตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม  2565 เวลา 09.00 น. สหกรณ์ฯ จัดสัมมนาผู้แทนสมาชิก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกได้รับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และรับทราบ

ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อให้การบริหารจัดการ

สหกรณ์เป็นไปอย่างมีศักยภาพ  โดยมีผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ  ที่ปรึกษา  และเจ้าหน้าที่ร่วมสัมมนา จำนวน 425 คน  ณ ห้องพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ