สรุปผลคะแนนการสรรหา กรรมการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2565 (ไม่เป็นทางการ)

แจ้งผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ไม่เป็นทางการ)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13 พฤศจิกายน 2021

กำหนดการ เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อ

กกส. ได้กำหนดให้มีการสรรหากรรมการประจำหน่วยที่หมดวาระ จำนวน 8 คน และได้แจ้งรายชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน สรรหา กรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 ตุลาคม 2021

วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการ

กกส. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการ ได้กำหนดสถานที่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาดังนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 ตุลาคม 2021

กำหนดวัน เวลา การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ

กกส. ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ จำนวน 8 หน่วยสหกรณ์ฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 ตุลาคม 2021

แจ้งยกเลิกประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 64

กกส. แจ้งยกเลิก ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 ตุลาคม 2021

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ

กกส. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

04 ตุลาคม 2021

กกส. แจ้งชื่อกรรมการครบวาระ และวิธีการสมัครกรรมการ พร้อมใบสมัครกรรมการ

กกส. ได้กำหนดวิธีการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ ไว้ โดย…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

20 สิงหาคม 2021

แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน กกส. ปี 2564

แจ้งปฏิบัติการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลางการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประจำปี 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

20 สิงหาคม 2021

แจ้งผลการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

ด้วยทางคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะก […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

30 พฤศจิกายน 2020

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

02 พฤศจิกายน 2020

แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการ

กกส. ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาประธาน และกรรมการดำเนินการที่หมดวาระ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 ตุลาคม 2020
1 2 3
ติดต่อสหกรณ์ฯ