ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 >>> คลิ๊กที่นี่

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  เรื่อง  รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่  24 – 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้  คณะกรรมการกลางฯ 

Read more

ประกาศ เรื่องกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  ชุดที่ 58 ประจำปี 2560  จะครบวาระ  จำนวน  7  คน    ซึ่งจะต้องทำการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561  ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา  50 ,

Read more

ประกาศ รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2561  จะครบวาระ จำนวน 7 คน ดังนี้ นายสุทัศน์ กองป่า           ประธานกรรมการ นายสุรเชษฐ ศิริข่วง 

Read more

ปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลางในการสรรหากรรมการ ประจำปี 2561

ปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลางในการสรรหากรรมการ ประจำปี 2561 >>>  คลิ๊กที่นี่

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ สหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ โดยกำหนดระยะเวลาดังนี้ เปิดให้ซื้อเอกสารสอบราคา ตั้งแต่ วันที่ 4 มิ.ย. 2561 ถึง 15 มิ.ย. 2561 กำหนดให้ยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ วันที่

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด300กิโลวัตต์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมโรงเรือน และขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ต.นาจักร อ.เมือง  จ.แพร่ สหกรณ์ฯ จะประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมโรงเรือน

Read more

ประกาศ สส.อค.พร. เรื่อง รับสมัครสมาชิกสมาคม

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง รับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. สมาชิกตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 9(6) สำหรับผู้ที่เป็นคู่สมรส หรือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นบิดา มารดาของสมาชิก สส.อค.พร. ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคม สส.อค.พร. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 

Read more
Page 1 of 2
1 2