พบปะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อำเภอสอง

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พบปะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อำเภอสอง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14 มิถุนายน 2023

ให้การต้อนรับคณะจากธนาคารออมสิน

วันที่ 12 มิ.ย. 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุดที่ 63 และ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ให้การต้อนรับคณะจากธนาคารออมสิน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

12 มิถุนายน 2023

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษา และสมาชิกชั้นนำสหกรณ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้ประชุมคณะกรรมการ, ที่ปรึกษา, สมาชิกชั้นนำ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านต่างๆ และได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหัก ณ ที่จ่าย มาเข้าร่วมประชุม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

09 มิถุนายน 2023

ร่วมโครงการ “วันสหกรณ์นักเรียน” ประจำปี 2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าร่วมโครงการ “วันสหกรณ์นักเรียน” ประจำปี 2566 เป็นโครงการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ในครั้งนี้ประธานสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดแพร่ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน 3,000 บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 มิถุนายน 2023

วารสารฉบับที่ 2 ประจำปี 2566 (เดือนมีนาคม 2566 – พฤษภาคม 2566)

วารสารฉบับที่ 2 ประจำปี 2566 (เดือนมีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566)

กองบรรณาธิการ:

นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์, นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์, นายวิโรจน์ เวียงจันทร์,
นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ม,นายดิเรก คุ้มเนตร, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

02 มิถุนายน 2023

สัญจรพบสมาชิก กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง อำเภอลอง

วันวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานกรรมการ นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ นางวรรณี สายยืด นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ กรรมการ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สัญจรพบสมาชิก ณ รร. บ้านไผ่ล้อม โดยมีนายสิทธิศักดิ์ ราชสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง อำเภอลอง ในกิจกรรมสัญจรครั้งนี้ สหกรณ์ฯ สนับสนุนงบประมาณ ให้กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง จำนวน 5,000 บาท และ สนับสนุนงบประมาณจากกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกตามโครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,000 บาท

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

01 มิถุนายน 2023

พิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ นายทวี มะทะ เลขานุการและกรรมการ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ และนางสาวรัชดาวัลย์ เบ็ญจสุวรรณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) เดินทางร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ นายกสมาคม สฌอน. ในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 พฤษภาคม 2023

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2567-2571

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2567-2571 โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกชั้นนำ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จำนวน 65 คน เข้าร่วมทำแผนฯ และแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์หาทางเลือกกลยุทธ์ระดมความคิด กำหนดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ จัดทำเป้าหมายกิจกรรมกลยุทธ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 พฤษภาคม 2023

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 พฤษภาคม 2023

ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวินัยทางการเงิน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวินัยทางการเงิน/การบริหารจัดการทางการเงินสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ณ ห้องประชุมนคราพาวิเลี่ยนโรงแรมแพร่นครา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 พฤษภาคม 2023

ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงาน ” 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ” ประจำปี 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมศักดิ์ ปานดอนไพร สหกรณ์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในที่ประชุม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 พฤษภาคม 2023

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานด้านการบริหาร​จัดการตามอุดมการณ์​สหกรณ์​ แก้ปัญหา​ความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เพื่อนำแนวทาง​วิธีการปรับใช้ตามบริบทของสหกรณ์​ออมทรัพย์​ครู​แพร่​ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 พฤษภาคม 2023
1 8 9 10 12
ติดต่อสหกรณ์ฯ