ผู้จัดการได้รับเกียรติเป็นวิทยากรสหกรณ์สีขาว ณ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิถต์

นางแสงเทียน  เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อชี้แจงให้ความรู้หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมการประเมินสหกรณ์สีขาวในจังหวัดอุตรดิตถ์

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์สีขาวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำโดยนายสุทัศน์ กองป่า ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการ พร้อมฝ่ายจัดการนำโดย นางแสงเทียน  เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด เรื่อง สหกรณ์สีขาว ด้วยหลักธรรมภิบาล ณ ห้องประชุมพระเพื่อน ในวันพฤหัสบดี ที่ 24

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำโดยนายสุทัศน์ กองป่า ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการ พร้อมฝ่ายจัดการนำโดย นางแสงเทียน  เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด เรื่องการบริหารงานสหกรณ์ตามเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมภิบาล

Read more

รับการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาว

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร และคณะ ได้ให้คำแนะนำการตรวจประเมินหลักธรรมาภิบาล แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2561

Read more