ผู้จัดการได้รับเกียรติเป็นวิทยากรสหกรณ์สีขาว ณ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิถต์

นางแสงเทียน  เจริญกิ

อ่านเพิ่มเติม