ประกาศ สส.อค.พร. เรื่อง รับสมัครสมาชิกสมาคม

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง รับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. สมาชิกตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 9(6) สำหรับผู้ที่เป็นคู่สมรส หรือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นบิดา มารดาของสมาชิก สส.อค.พร. ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคม สส.อค.พร. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 

Read more