คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63

นายธีระวิทย์ ภิญโญ
ประธานกรรมการดำเนินการ
โทร. 081 951 7929

นายสุรวุธ ทรงประยูร
รองประธานกรรมการ
โทร. 089 758 6662

นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์
รองประธานกรรมการ
โทร. 093 554 4270


นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี
รองประธานกรรมการ
โทร. 089 758 6421

นายกริต แสงสร้อย
รองประธานกรรมการ
โทร. 089 503 0287

นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล
รองประธานกรรมการ
โทร. 081 724 4407


นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช
กรรมการและเหรัญญิก
โทร. 081 980 3657


นายทวี มะทะ
กรรมการและเลขานุการ
โทร. 087 187 9400

นายระมัย ฟุ่มเฟือย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โทร. 093 187 4269


นายเสกชูพันธุ์ ภักดี
กรรมการ
โทร. 081 765 3893


นายดิเรก คุ้มเนตร
กรรมการ
โทร. 085 694 3370


นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์
กรรมการ
โทร. 083 477 7264


นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์
กรรมการ
โทร. 098 001 6963

นางวรรณี สายยืด
กรรมการ
โทร. 065 478 5583


นายวิโรจน์ เวียงจันทร์
กรรมการ
โทร. 087 173 7038คณะกรรมการบริหารงานตามภารกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

 1. นายธีระวิทย์ ภิญโญประธานกรรมการ
 2. นายสุรวุธ ทรงประยูรรองประธานกรรมการ
 3. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์รองประธานกรรมการ
 4. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสีรองประธานกรรมการ
 5. นายกริต แสงสร้อยรองประธานกรรมการ
 6. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูลรองประธานกรรมการ
 7. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิชกรรมการและเหรัญญิก
 8. นายทวี มะทะกรรมการและเลขานุการ
 9. นายระมัย ฟุ่มเฟือยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 10. นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้ประสานงาน
 1. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสีประธานกรรมการ
 2. นายสุรวุธ ทรงประยูรกรรมการ
 3. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูลกรรมการ
 4. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิชกรรมการ
 5. นายระมัย ฟุ่มเฟือยกรรมการและเลขานุการ
 6. นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ประสานงาน
 1. นายระมัย ฟุ่มเฟือย ประธานกรรมการ
 2. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี กรรมการ
 3. นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ กรรมการ
 4. นายดิเรก คุ้มเนตร กรรมการ
 5. นางวรรณี สายยืด กรรมการและเลขานุการ
 6. นางกาญจนา คงราช ผู้ประสานงาน
 1. นายสุรวุธ ทรงประยูร ประธานกรรมการ
 2. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ กรรมการ
 3. นางวรรณี สายยืด กรรมการ
 4. นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ กรรมการ
 5. นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการและเลขานุการ
 6. นายจักรพันธุ์ ตันมา ผู้ประสานงาน
 1. นายกริต แสงสร้อย ประธานกรรมการ
 2. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล กรรมการ
 3. นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการ
 4. นายดิเรก คุ้มเนตร กรรมการ
 5. นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ
 6. นางสาวธนกมล เวียงหก ผู้ประสานงาน
 1. นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานอนุกรรมการ
 2. นางวรรณี สายยืด อนุกรรมการ
 3. นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ อนุกรรมการ
 4. นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ อนุกรรมการ
 5. นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. นางปัทมาภรณ์ หงษ์เจ็ด ผู้ประสานงาน

คณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษ สายที่ 1

 1. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล ประธานอนุกรรมการ
 2. นายทวี มะทะอนุกรรมการ
 3. นายระมัย ฟุ่มเฟือย อนุกรรมการ
 4. นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ อนุกรรมการ
 5. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. นางชัญญาพัทธ์ มิ่งปรีชา ผู้ประสานงาน

คณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษ สายที่ 2

 1. นายวรรณี สายยืด ประธานอนุกรรมการ
 2. นายสุรวุธ ทรงประยูร อนุกรรมการ
 3. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ อนุกรรมการ
 4. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี อนุกรรมการ
 5. นายกริต แสงสร้อย อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. นางชัญญาพัทธ์ มิ่งปรีชา ผู้ประสานงาน
 1. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ อนุกรรมการ
 3. นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ อนุกรรมการ
 4. นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ อนุกรรมการ
 5. นายดิเรก คุ้มเนตร อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม ผู้ประสานงาน
 1. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช ประธานอนุกรรมการ
 2. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี อนุกรรมการ
 3. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี อนุกรรมการ
 4. นายดิเรก คุ้มเนตร อนุกรรมการ
 5. นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. ว่าที่ร้อยตรีบวรวิทย์ พงษ์รัตนปรีชา ผู้ประสานงาน
 1. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี ประธานอนุกรรมการ
 2. นายกริต แสงสร้อย อนุกรรมการ
 3. นางวรรณี สายยืด อนุกรรมการ
 4. นายดิเรก คุ้มเนตร อนุกรรมการ
 5. นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. นายณัฐวุฒิ ทองจันทร์แก้ว ผู้ประสานงาน
 1. นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายสุรวุธ ทรงประยูร อนุกรรมการ
 3. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ อนุกรรมการ
 4. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี อนุกรรมการ
 5. นายกริต แสงสร้อย อนุกรรมการ
 6. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล อนุกรรมการ
 7. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช อนุกรรมการ
 8. นายทวี มะทะ อนุกรรมการ
 9. นายระมัย ฟุ่มเฟือย อนุกรรมการและเลขานุการ
 10. นางอัญชลี กันทะจักร ผู้ประสานงาน
 1. นายทวี มะทะ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี อนุกรรมการ
 3. นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ อนุกรรมการ
 4. นางอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ อนุกรรมการ
 5. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. นางสาวกรองกาญจน์ ประภัสสรสินธุ์ ผู้ประสานงาน

ติดต่อสหกรณ์ฯ