คณะกรรมการ ชุดที่ 62

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62


นายเชษฐา สยนานนท์
ประธานกรรมการดำเนินการ
โทร. 08 1706 7838


นายสุรวุธ ทรงประยูร
รองประธานกรรมการ
โทร. 08 9758 6662


นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์
รองประธานกรรมการ
โทร. 09 3554 4270


นายสิทธิพันธุ์ วงศ์แสนสี
รองประธานกรรมการ
โทร. 08 9758 6421


นายกริต แสงสร้อย
รองประธานกรรมการ
โทร. 08 9503 0287


นายเจริญ สมศํกดิ์ตระกูล
รองประธานกรรมการ
โทร. 08 1724 4407


นายปพณ หม้อกรอง
กรรมการและเหรัญญิก
โทร. 08 9854 2946


นายทวี มะทะ
กรรมการและเลขานุการ
โทร. 08 7187 9400


นายระมัย ฟุ่มเฟือย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โทร. 09 3187 4269


นายเสกชูพันธุ์ ภักดี
กรรมการ
โทร. 08 1765 3893


นางวรรณี สายยืด
กรรมการ
โทร. 06 5478 5583


นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์
กรรมการ
โทร. 08 3477 7264


นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช
กรรมการ
โทร. 08 1980 3657

คณะกรรมการบริหารงานตามภารกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

 1. นายเชษฐา สยนานนท์ประธานกรรมการ
 2. นายสุรวุธ ทรงประยูรรองประธานกรรมการ
 3. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์รองประธานกรรมการ
 4. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสีรองประธานกรรมการ
 5. นายกริต แสงสร้อยรองประธานกรรมการ
 6. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูลรองประธานกรรมการ
 7. นายปพณ หม้อกรองกรรมการและเหรัญญิก
 8. นายทวี มะทะกรรมการและเลขานุการ
 9. นายระมัย ฟุ่มเฟือยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 1. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสีประธานกรรมการ
 2. นายสุรวุธ ทรงประยูรกรรมการ
 3. นายปพณ หม้อกรองกรรมการ
 4. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล กรรมการ
 5. นายระมัย ฟุ่มเฟือยกรรมการและเลขานุการ
 1. นายปพณ หม้อกรอง ประธานกรรมการ
 2. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี กรรมการ
 3. นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการ
 4. นางวรรณี สายยืด กรรมการ
 5. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช กรรมการและเลขานุการ
 1. นายสุรวุธ ทรงประยูร ประธานกรรมการ
 2. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ กรรมการ
 3. นางวรรณี สายยืด กรรมการ
 4. นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการ
 5. นายกริต แสงสร้อย กรรมการและเลขานุการ
 1. นายกริต แสงสร้อย ประธานกรรมการ
 2. นายทวี มะทะ กรรมการ
 3. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล กรรมการ
 4. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช กรรมการ
 5. นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการและเลขานุการ
 1. นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี อนุกรรมการ
 3. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช อนุกรรมการ
 4. นายสุรวุธ ทรงประยูร อนุกรรมการ
 5. นางวรรณี สายยืด อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษ สายที่ 1

 1. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล ประธานอนุกรรมการ
 2. นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ อนุกรรมการ
 3. นายทวี มะทะ อนุกรรมการ
 4. นายระมัย ฟุ่มเฟือย อนุกรรมการ
 5. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษ สายที่ 2

 1. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี อนุกรรมการ
 3. นายสุรวุธ ทรงประยูร อนุกรรมการ
 4. นายปพณ หม้อกรอง อนุกรรมการ
 5. นายกริต แสงสร้อย อนุกรรมการและเลขานุการ
 1. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี ประธานอนุกรรมการ
 2. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ อนุกรรมการ
 3. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล อนุกรรมการ
 4. นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ อนุกรรมการ
 5. นางวรรณี สายยืด อนุกรรมการและเลขานุการ
 1. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช ประธานอนุกรรมการ
 2. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี อนุกรรมการ
 3. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี อนุกรรมการ
 4. นายทวี มะทะ อนุกรรมการ
 5. นายปพณ หม้อกรอง อนุกรรมการและเลขานุการ
 1. นายระมัย ฟุ่มเฟือย ประธานอนุกรรมการ
 2. นางวรรณี สายยืด อนุกรรมการ
 3. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช อนุกรรมการ
 4. นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ อนุกรรมการ
 5. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี อนุกรรมการและเลขานุการ
 1. นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายสุรวุธ ทรงประยูร อนุกรรมการ
 3. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ อนุกรรมการ
 4. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี อนุกรรมการ
 5. นายกริต แสงสร้อย อนุกรรมการ
 6. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล อนุกรรมการ
 7. นายปพณ หม้อกรอง อนุกรรมการ
 8. นายระมัย ฟุ่มเฟือย อนุกรรมการ
 9. นายทวี มะทะ อนุกรรมการและเลขานุการ
 1. นายทวี มะทะ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี อนุกรรมการ
 3. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช อนุกรรมการ
 4. นางวรรณี สายยืด อนุกรรมการ
 5. นายระมัย ฟุ่มเฟือย อนุกรรมการและเลขานุการ
ติดต่อสหกรณ์ฯ