ฝ่ายประชาสัมพันธ์

30 ตุลาคม 2020

แจ้งขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด แจ้งสมาชิกผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สหกรณ์ฯ จะดำเนินการขายทอดตลาดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ยี่ห้อ Lenovo จำนวน 22 เครื่อง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

26 ตุลาคม 2020

การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ฯ

สอ.ครูแพร่ ได้จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

23 ตุลาคม 2020

ผู้จัดการแสงเทียน รับเกียรติเป็นวิทยากรสหกรณ์สีขาว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผจก.สอ.ครูแพร่ ได้เป็นวิทยากรในความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” ณ สอ.ครูลำปาง…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

19 ตุลาคม 2020

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

สอ.ครูแพร่ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 61 คน โดย…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

16 ตุลาคม 2020

แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการ

กกส. ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาประธาน และกรรมการดำเนินการที่หมดวาระ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 ตุลาคม 2020

วิธีการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิสรรหา

กกส. กำหนดให้สมาชิกสามารถแจ้งการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาประธานฯ และ กรรมการที่หมดวาระ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของสมาชิกสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 ตุลาคม 2020

กกส. แต่งตั้งกรรมการรับเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ

กกส. ได้แต่งตั้งกรรมการรับเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ เพื่อทำหน้าที่เพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 ตุลาคม 2020

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการสหกรณ์ฯ

กกส. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

06 ตุลาคม 2020
1 8 9 10 12
ติดต่อสหกรณ์ฯ