มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสอง อ.สอง จ.แพร่

มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสอง อ.สอง จ.แพร่ จำนวน 5,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

29 สิงหาคม 2023

โครงการเพื่อน้อง 9 และดำเนินกิจกรรมโครงการคืนป่าให้ธรรมชาติ ณ รร.บ้านห้วยโรงนอก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก อ.ร้องกวาง จ.แพร่
มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

28 สิงหาคม 2023

การประชุม/อบรมผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. ประจำพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมการประชุม/อบรมผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. ประจำพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

28 สิงหาคม 2023

โครงการกิจกรรมอบรมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ “โครงการเพื่อน้อง 9” จำนวน 100,000 บาทจากสหกรณ์ฯ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 72 คน โดยได้เชิญ วิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มาให้ความรู้และอบรมกิจกรรมให้แก่นักเรียน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2023

โครงการหนูน้อยปลูกผักรักษ์โลกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้คัดเลือกให้โครงการหนูน้อยปลูกผักรักษ์โลกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม “โครงการเพื่อน้อง 9” จำนวน 10,000 บาท
และได้มอบเงินให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ไปดำเนินกิจกรรมตามโครงการนั้น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

23 สิงหาคม 2023

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

23 สิงหาคม 2023

สัญจรพบสมาชิกลุ่มโรงเรียนวังชิ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ของหนู โรงเรียนบ้านวังเบอะ อ.วังชิ้น จ.แพร่

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สัญจรพบสมาชิกลุ่มโรงเรียนวังชิ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ของหนู โรงเรียนบ้านวังเบอะ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

22 สิงหาคม 2023

เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จ”

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จ” ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

21 สิงหาคม 2023

ประกาศ สอบถามราคาจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านและไวนิล ห้องประชุมพระลอ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านและไวนิล ห้องประชุมพระลอ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ราคากลางสอบถามราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้หมดแล้ว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 สิงหาคม 2023

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

09 สิงหาคม 2023

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

09 สิงหาคม 2023
1 2 3 8
ติดต่อสหกรณ์ฯ