รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด และ…

Mr.Nattawut

05 ตุลาคม 2021

แจ้งยกเลิกประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 64

กกส. แจ้งยกเลิก ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

Mr.Nattawut

05 ตุลาคม 2021

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ

กกส. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

Mr.Nattawut

04 ตุลาคม 2021

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อ่านวารสาร สอ.ครูแพร่ ประจำปี 2564

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบสหกรณ์ สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์

Mr.Nattawut

10 กันยายน 2021

ขยายระยะเวลารับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. กอง 2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ถึง 31 ตุลาคม 2564

Mr.Nattawut

08 กันยายน 2021

สมาชิกเกษียณราชการปี 2564 เชิญลงทะเบียนขอรับของที่ระลึก

เชิญสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอรับของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ปี 2564

Mr.Nattawut

01 กันยายน 2021

ด่วน.. สส.อค.พร. กองที่ 1 เปิดรับสมัครสมาชิก พร้อมลดเงินบริจาคให้ผู้สมัคร

สส.อค.พร. ได้เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ พร้อมลดเงินบริจาคให้ผู้สมัครในรอบนี้ ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 70 ตั้งแต่บัดนี้ถึง..

Mr.Nattawut

31 สิงหาคม 2021

Mr.Nattawut

30 สิงหาคม 2021
1 2 3 10
ติดต่อสหกรณ์ฯ