ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

สอ.ครูแพร่ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 61 คน โดย…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

16 ตุลาคม 2020

แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการ

กกส. ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาประธาน และกรรมการดำเนินการที่หมดวาระ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 ตุลาคม 2020

วิธีการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิสรรหา

กกส. กำหนดให้สมาชิกสามารถแจ้งการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาประธานฯ และ กรรมการที่หมดวาระ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของสมาชิกสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 ตุลาคม 2020

กกส. แต่งตั้งกรรมการรับเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ

กกส. ได้แต่งตั้งกรรมการรับเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ เพื่อทำหน้าที่เพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 ตุลาคม 2020

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการสหกรณ์ฯ

กกส. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

06 ตุลาคม 2020

สหกรณ์ฯ ออกสัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสอ.ครูแพร่ พร้อมผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ ออกสัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

02 ตุลาคม 2020

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 โดยจะเป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด และนำ…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

02 ตุลาคม 2020

สอ.ครูแพร่ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม รร.นาพูน อ.วังชิ้น

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธาน สอ.ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนนาพูน…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

15 กันยายน 2020

ประธานเชษฐา ได้พบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนผาเวียง อ.ลอง ในกิจกรรมสหกรณ์สัญจร

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธาน สอ.ครูแพร่ นำทีมกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจร…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 กันยายน 2020
1 9 10 11 13
ติดต่อสหกรณ์ฯ