ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด ที่เดินทางมาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด เพื่อศึกษาดูงาน..

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 กันยายน 2022

เกษียณแล้วงัยหัวใจยังเฟี้ยวฟ้าว

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายปพณ หม้อกรอง กรรมการและเหรัญญิก นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช กรรมการ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของนายเฉลิมพล ชัยศิลบุญ สหกรณ์จังหวัดแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 กันยายน 2022

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 5/65 เดือนกันยายน 65

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 5 ประจำปี 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2495 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 กันยายน 2022

ประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  ชุดที่ 62 ประจำปี  2565 จะครบวาระ จำนวน 5 คน  และลาออก….

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31 สิงหาคม 2022

รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2565  มีกรรมการจะครบวาระจำนวน 5 คน  และลาออกจากการเป็นกรรมการจำนวน 2 คน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31 สิงหาคม 2022

โครงการเพื่อน้อง ปีที่ 8

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำโดยนายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ อำเภอสูงเม่น เพื่อมอบเงินสนับสุนงบประมาณปรับปรุงและพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 100,000 บาท

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 สิงหาคม 2022

สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูเชียงราย จำกัด

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 สหกรณ์ฯ นำโดยนายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ที่เดินทางจากจังหวัดเชียงรายมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำระบบและระเบียบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เพื่อให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ 2564

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 สิงหาคม 2022

สหกรณ์ฯ สัญจรกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 สหกรณ์ฯ เดินทางไปประชุมร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อ.สอง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ฯ และมอบเงินสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายการศึกษา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 สิงหาคม 2022

สหกรณ์ฯ สัญจรกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ

ประชาสัมพันธ์และะมอบเงินสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายยมเหนือ นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไตรรัตน์ ฤทธิ์สินธุ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายระมัย ฟุ่มเฟือย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการหน่วยร้องกวาง นายเสกชูพันธุ์ ภักดี กรรมการหน่วยบำนาญเมือง 2

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 สิงหาคม 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา  และได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

07 สิงหาคม 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา  ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2565 นั้น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

05 สิงหาคม 2022

นโยบายและมาตรการการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  นั้น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 สิงหาคม 2022
1 4 5 6
ติดต่อสหกรณ์ฯ